Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 3

Tytuł:

Opinia Komisji z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wniosków Republiki Bułgarii i Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 3

Strona 1 z 2
21.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/3

OPINIA KOMISJI

z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie wniosków Republiki Bułgarii i Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 49,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Republika Bułgarii i Rumunia złożyły wnioski o przystąpienie do Unii Europejskiej.

(2)


W swoich opiniach z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie Republiki Bułgarii i Rumunii, Komisja miała już okazję wyrazić swój pogląd na temat niektórych istotnych aspektów wynikających z problemów, które pojawiają się w związku z tymi wnioskami.

(3)

Na swoim spotkaniu w Kopenhadze w czerwcu 1993 r. Rada Europejska po raz pierwszy ustanowiła kryteria polityczne, gospodarcze i zgodności z dorobkiem prawnym, które należy spełnić przed przystąpieniem, i którymi kierowano się w procesie przystąpienia, jak również w okresowych ocenach gotowości Republiki Bułgarii i Rumunii sporządzanych przez Komisję. Kryteria polityczne wymagają od Republiki Bułgarii i Rumunii zapewnienia stabilności instytucji będących gwarantem demokracji, praworządności, respektowania praw człowieka oraz poszanowania i ochrony praw mniejszości; wymagania te zostały sformułowane jako konstytucyjne zasady w Traktacie o Unii Europejskiej i podkreślone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Kryteria gospodarcze wymagają istnienia sprawnej gospodarki rynkowej, jak również zdolności przeciwstawiania się presji konkurencji i siłom rynkowym działającym wewnątrz Unii. Kryterium zgodności z dorobkiem prawnym odnosi się do zdolności do przyjęcia na siebie obowiązków członkostwa wynikających z prawodawstwa Unii i z dorobku prawnego, szczególnie zaś realizacji celów unii politycznej, gospodarczej i walutowej.

(4)

Warunki i uregulowania dotyczące przystąpienia obu państw były negocjowane podczas konferencji organizowanych między Państwami Członkowskimi a Republiką Bułgarii i Rumunią.

(5)

W swoim dokumencie strategicznym w sprawie postępów w procesie rozszerzenia, przyjętym w dniu 6 października 2004 r., Komisja stwierdziła, że Republika Bułgarii oraz Rumunia spełniają kryteria polityczne. Mając na uwadze postęp poczyniony przez obydwa kraje, bilans realizacji przyjętych zobowiązań oraz uwzględniając trwające przygotowania, Komisja oczekuje, że kraje te spełnią kryteria gospodarcze oraz kryteria związane z dorobkiem prawnym Wspólnoty i będą gotowe na przyjęcie członkostwa w dniu 1 stycznia 2007 r. Komisja dołoży wszelkich starań, aby osiągnąć cel Rady Europejskiej i zakończyć powodzeniem negocjacje z Bułgarią i Rumunią w 2004 r., zależnie od osiągnięć poszczególnych krajów, dążąc do podpisania Traktatu o Przystąpieniu jak najwcześniej w 2005 r.

(6)

Negocjacje te zostały zakończone w grudniu 2004 r i wydaje się, że uzgodnione w ten sposób przepisy są sprawiedliwe i właściwe; dlatego też rozszerzenie umożliwi Unii Europejskiej odgrywanie większej roli w rozwoju stosunków międzynarodowych, przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznej spójności i dynamiki.

L 157/4

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2005

Przystępując do Unii Europejskiej Republika Bułgarii oraz Rumunia w pełni przyjmują Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, oraz, do chwili jego wejścia w życie, Traktat o Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi jego celami i wszystkimi decyzjami przyjętymi od chwili wejścia w życie Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie i Traktat o Unii Europejskiej, jak również i opcje przyjęte w związku z rozwojem i wzmocnieniem tych Wspólnot i Unii. Istotną cechą porządku prawnego wprowadzonego przez Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i, z chwilą jego wejścia w życie, Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, jest to, że niektóre z ich postanowień i niektóre akty przyjęte przez instytucje są bezpośrednio stosowane, że prawo wspólnotowe jest nadrzędne wobec wszelkich przepisów krajowych, które mogłyby z nim kolidować, oraz że istnieją procedury zapewniające jednolitą interpretację prawa unijnego; z przystąpieniem do Unii Europejskiej wiąże się uznanie wiążącego charakteru tych zasad, których przestrzeganie jest niezbędne do zapewnienia skuteczności i jedności prawa unijnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 157 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 377 z 200521.6.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L157 - 203 z 200521.6.2005

  Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 29 z 200521.6.2005

  Protokół dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 11 z 200521.6.2005

  Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 10 z 200521.6.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu

 • Dz. U. L157 - 9 z 200521.6.2005

  Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L157 - 7 z 200521.6.2005

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 – C6–0086/2005 – 2005/0902(AVC)) (Procedura zgody)

 • Dz. U. L157 - 5 z 200521.6.2005

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 – C6‐0085/2005 – 2005/0901(AVC)) (Procedura zgody)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.