Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pinoxadenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1839) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 32

L 160/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pinoxadenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1839)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/459/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

w odniesieniu do co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego odpowiednią omawianą substancję czynną, wymogi załącznika III do dyrektywy 91/414/EWG.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla prawa Komisji do zażądania od wnioskodawcy dostarczenia dalszych danych lub informacji w celu wyjaśnienia niektórych punktów dokumentacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje sporządzenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do stosowania w środkach ochrony roślin.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Dokumentacja dotycząca substancji czynnej pinoxaden została złożona przez Syngenta Ltd. władzom Zjednoczonego Królestwa w dniu 31 marca 2004 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacja dotycząca substancji czynnej wymienionej w Załączniku do niniejszej decyzji, która została przedłożona Komisji i Państwom Członkowskim w celu włączenia tej substancji do załącznika I wspomnianej dyrektywy, spełnia zasadniczo wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Władze Zjednoczonego Królestwa poinformowały Komisję, że – jak wynika ze wstępnych badań – dokumentacja omawianej substancji czynnej spełnia wymogi dotyczące danych i informacji ustanowione w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożona dokumentacja wydaje się również spełniać wymogi dotyczące danych i informacji, wymienione w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego daną substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacja została następnie przekazana przez wnioskodawców Komisji i innym Państwom Członkowskim oraz przedłożona Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

Wspomniana dokumentacja spełnia również wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, z uwzględnieniem proponowanych sposobów użycia.

Artykuł 2 Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przeprowadza szczegółowe badania stosownej dokumentacji i przedstawia Komisji wnioski z tych badań wraz z zaleceniami w sprawie włączenia lub niewłączenia danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, a także wszelkimi związanymi z nimi warunkami, w jak najkrótszym czasie, a najpóźniej w okresie jednego roku od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsza decyzja ma na celu formalne potwierdzenie na poziomie wspólnotowym, że dokumentacja została uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załączniku II oraz,

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/3/WE (Dz.U. L 125 z 18.5.2005, str. 5).

23.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/33

Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK SUBSTANCJA CZYNNA OBJĘTA NINIEJSZĄ DECYZJĄ

Nr

Nazwa zwyczajowa, numer identyfikacyjny CIPAC

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

1

Pinoxaden nr CIPAC – jeszcze nieprzydzielony

Syngenta Ltd

31.3.2004

Zjednoczone Królestwo

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 31 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. przyznająca Włochom odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1826) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek izomaltulozy jako nowej żywności lub nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1001)

 • Dz. U. L160 - 27 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 26 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 25 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 24 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 22 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L160 - 19 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L160 - 17 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L160 - 16 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zamykające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L160 - 13 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L160 - 12 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L160 - 10 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 945/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu tymczasowego przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.