Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 3

23.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

L 161/3

NR 2/2005

z dnia 8 lutego 2005 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2004 z dnia 29 października 2004 r. (1) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Rady (WE) nr 355/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zezwolenia na dodatek paszowy avilamycynę (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych (3), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 14 z 21.1.2004, str. 54. W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (4). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2003 z dnia 21 października 2003 r. zatwierdzające stosowanie kokcydiostatyku w paszach na 10 lat (5). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2112/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 zmieniającego warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych (6),

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Rozdział II załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L

102 z 21.4.2005, str 4. 53 z 28.2.2003, str. 1. 187 z 26.7.2003, str. 11. 268 z 18.10.2003, str. 29. 271 z 22.10.2003, str. 13. 317 z 2.12.2003, str. 22.

L 161/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

23.6.2005

Teksty rozporządzeń (WE) nr 355/2003, 1334/2003 z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 14 z 21.1.2004, str. 54, 1831/2003, 1852/2003 oraz 2112/2003 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2005 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący Richard WRIGHT

(*)

Wskazano wymogi konstytucyjne.

23.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 161/5

do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2005 W rozdziale II załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1. 2. Punkt 1a otrzymuje oznaczenie punkt 1aa. Po pkt 1 (dyrektywa Rady 70/524/EWG) dodaje się punkt w brzmieniu: „1a. 32003 R 1831: rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29). Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami: a) Islandia może, — w odniesieniu do kokcydiostatyków i histomonostatyków, utrzymać w mocy prawodawstwo krajowe; w odniesieniu do antybiotyków, utrzymać w mocy prawodawstwo krajowe do czasu skreślenia tych substancji ze wspólnotowego rejestru dodatków paszowych zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia.

b)

Norwegia może, — w odniesieniu do kokcydiostatyków i histomonostatyków oraz pierwiastka śladowego miedzi jako stymulatora wzrostu, utrzymać w mocy prawodawstwo krajowe; w odniesieniu do antybiotyków, utrzymać w mocy prawodawstwo krajowe do czasu skreślenia tych substancji ze wspólnotowego rejestru dodatków paszowych zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia.

c)

Dostosowanie a) oraz b) stosuje się również do zezwoleń na stosowanie kokcydiostatyków i histomonostatyków, pierwiastka śladowego miedzi jako stymulatora wzrostu oraz antybiotyków jako dodatków w żywieniu zwierząt.”

3.

Po pkt 1zo (rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2004) wprowadza się punkty w brzmieniu: „1zp. 32003 R 0355: rozporządzenie Rady (WE) nr 355/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zezwolenia na dodatek paszowy avilamycynę (Dz.U. L 53 z 28.2.2003, str. 1). 1zq. 32003 R 1334: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych (Dz.U. L 187 z 26.7.2003, str. 11), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 14 z 21.1.2004, str. 54 zmienione: — 32003 R 2112: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2112/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. (Dz. U. L 317 z 2.12.2003, str. 22).

1zr. 32003 R 1852: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2003 z dnia 21 października 2003 r. zatwierdzające stosowanie kokcydiostatyku w paszach na 10 lat (Dz.U L 271 z 22.10.2003, str. 13).”

L 161/6

4.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2005

W pkt 15 (dyrektywa Rady 82/471/EWG) dodaje się następujące tiret:

„— 32003 R 1831: rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29).”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 54 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca regulamin Wspólnego Komitetu EOG

 • Dz. U. L161 - 52 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L161 - 50 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 48 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 46 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 43 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 41 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 39 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 37 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 35 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 33 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 31 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 29 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 27 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 22 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 20 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 17 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 15 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 13 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 11 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 9 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 7 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 1 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.