Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2004/SC z dnia 23 września 2004 r. ustanawiająca zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

Data ogłoszenia:2005-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 48

L 168/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2005

STAŁY KOMITET KRAJÓW EFTA

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA nr 5/2004/SC z dnia 23 września 2004 r. ustanawiająca zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem o EOG, uwzględniając Porozumienie w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem o Rozszerzeniu EOG, uwzględniając Protokół 38a dotyczący mechanizmu finansowego EOG włączony do Porozumienia o EOG na mocy Porozumienia o Rozszerzeniu EOG, uwzględniając Porozumienie pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską dotyczące norweskiego mechanizmu finansowego na okres 2004–2009, uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 4/2003/SC z dnia 4 grudnia 2003 r. ustanawiającą Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG, uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 4/2004/SC z dnia 3 czerwca 2004 r. ustanawiającą Komitet ds. Mechanizmu Finansowego,


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Składki Państw Członkowskich EOG EFTA w ramach mechanizmu finansowego EOG na okres 2004–2009 są określone w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 września 2004 r.

W imieniu Stałego Komitetu Przewodniczący

Kjartan JÓHANNSSON

Sekretarz Generalny

William ROSSIER

30.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/49

ZAŁĄCZNIK TTECHNICZNY OPIS PODZIAŁU KOSZTÓW W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO NA OKRES 2004–2009 1. Składki Państw Członkowskich EOG EFTA w ramach mechanizmu finansowego EOG są obliczane na podstawie produktu krajowego brutto (PKB) z ostatnich trzech lat, dla których dostępne są dane. Dla każdego Państwa Członkowskiego EOG EFTA wkład ustalany na dany rok budżetowy jest obliczany według następującego wzoru: wkład (t) = ((PKB(t-4)/PKBEFTA(t-4)) + (PKB(t-3)/PKBEFTA(t-3)) + (PKB(t-2)/PKBEFTA(t-2))) : 3 2. W powyższym wzorze PKBEFTA oznacza całość PKB Państw Członkowskich EOG EFTA, natomiast PKB oznacza PKB danego Państwa Członkowskiego EOG EFTA. 3. Składka danego Państwa Członkowskiego EOG EFTA w ramach każdej z pięciu transz rocznych mechanizmu finansowego odpowiada zatem wysokości udziału jego PKB w całości PKB Państw Członkowskich EOG EFTA, uśrednionemu na okres ostatnich trzech lat, dla którego dostępne są dane. 4. Dane dotyczące PKB są dostarczane przez krajowe urzędy statystyczne (NSI) Państw Członkowskich EOG EFTA. 5. Składka jest wyrażona w EUR. 6. Wartość PKB dla Liechtensteinu, który nie dostarcza oficjalnie wyżej określonych danych, jest ustalana nastepująco: PKB Szwajcarii zostanie podzielona przez liczbę jej mieszkańców i wynik pomnożony przez liczbę mieszkańców Liechtensteinu. 7. Wartość PKB, stanowiąca podstawę do obliczenia składki na dany rok t, jest podawana do dnia 1 lutego roku t i odnosi się do lat t-4, t-3 oraz t-2.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 168 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 50 z 200530.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1)

 • Dz. U. L168 - 36 z 200530.6.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 22/04/COL z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powiadomienia o nowym programie pomocy bezpośredniej w transporcie (Norwegia)

 • Dz. U. L168 - 33 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L168 - 31 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustanawiające na rok gospodarczy 2003/2004 rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

 • Dz. U. L168 - 29 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L168 - 27 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L168 - 25 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L168 - 23 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L168 - 16 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem na przywóz młodych byków opasowych (od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.)

 • Dz. U. L168 - 10 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L168 - 8 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200530.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.