Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 171 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

Data ogłoszenia:2005-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 171 POZ 19

Strona 1 z 2
2.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1036/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Kodeks Celny (6). Właściwym jest uwzględnienie tego kontyngentu w rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001.


(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1,

(4)

Załącznik XII do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 zawiera odniesienie do organu wydającego świadectwa na Cyprze, które powinno zostać usunięte w związku z przystąpieniem Cypru do Unii Europejskiej. Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 należy zatem odpowiednio zmienić. Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 ustanawia m.in. szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych przewidziane w Układach Europejskich zawartych pomiędzy Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a niektórymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej z drugiej strony. W celu wprowadzenia koncesji, o których mowa w decyzjach Rady i Komisji 2005/430/WE (3) oraz 2005/431/WE (4) w sprawie zawarcia Protokołów Dodatkowych do Układów Europejskich ustanawiających stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Bułgarią i Rumunią z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, należy z dniem 1 lipca 2005 r., tj. od dnia wejścia w życie Protokołów Dodatkowych, otworzyć nowe kontyngenty taryfowe oraz podwyższyć niektóre istniejące kontyngenty.

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: „b) kontyngenty przewidziane decyzjami Rady i Komisji 2005/430/WE (*) oraz 2005/431/WE (**); ___________ (*) Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 1. (**) Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 26.”; 2) w art. 19 a wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 przewiduje dla kontyngentu nr 09.1302 dotyczącego niektórych produktów rolnych pochodzących z Izraela, że będzie on zarządzany na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, zgodnie z art. 308a do 308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy

zmieL 29 zmie149

(5)

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. W odniesieniu do kontyngentów przewidzianych rozporządzeniem Rady (WE) nr 312/2003 (*) oraz (WE) nr 747/2001 (**) i przedstawionych w załączniku VIIa do tego rozporządzenia, stosuje się art. 308a do 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. ___________ (*) Dz. U. L 46 z 20.2.2003, str. 1. (**) Dz. U. L 109 z 19.4.2001, str. 2.”;

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. z 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 810/2004 (Dz.U. L z 30.4.2004, str. 138). (3) Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 1. (4) Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 26. (5) Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 503/2005 (Dz.U. z 1.4.2005, str. 13).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 171 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 28 z 20052.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2004 r. dotycząca sprawy COMP/D2/32448 i 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2000 r.) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1779)

 • Dz. U. L171 - 27 z 20052.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L171 - 26 z 20052.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L171 - 25 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L171 - 24 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające nadzwyczajne środki ochrony i odnawiania zasobów sardeli w strefie ICES w podobszarze VIII

 • Dz. U. L171 - 15 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L171 - 11 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do czosnku od dnia 1 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L171 - 10 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 22. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L171 - 8 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L171 - 7 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 21. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L171 - 6 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. dotyczące 338. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L171 - 5 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 85. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L171 - 3 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L171 - 1 z 20052.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.