Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 12

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uczestnictwa Rumunii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Data ogłoszenia:2005-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 12

L 173/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE–RUMUNIA z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uczestnictwa Rumunii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2005/482/WE)


RADA STOWARZYSZENIA,

opierać się na wzajemności i muszą zawierać przepisy dotyczące poufności, odpowiadające przepisom mającym zastosowanie we Wspólnocie.

(3)

uwzględniając Układ Europejski między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony a Rumunią, z drugiej strony, podpisany w Brukseli dnia 1 lutego 1993 r., w szczególności jego art. 93,

Załącznik II do dyrektywy 2001/95/WE ustanawia procedury związane ze stosowaniem systemu RAPEX i wytyczne dotyczące powiadomień. Zgodnie z wymogiem określonym w pkt. 8 załącznika II do dyrektywy, w dniu 29 kwietnia 2004 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące zarządzania systemem RAPEX (2). Od samego początku w maju 1999 r. Rumunia brała czynny udział w systemie TRAPEX (Przejściowy system szybkiej wymiany informacji), który odzwierciedla działania systemu RAPEX w krajach ubiegających się o członkostwo,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE (1), w szczególności jej art. 12,

(4)

uwzględniając list z dnia 10 listopada 2003 r., przesłany przez Misję Rumunii przy Wspólnotach Europejskich do Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, z wnioskiem do Komisji o wszczęcie procedur, umożliwiających Rumunii dostęp do systemu RAPEX,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Artykuł 93 Układu Europejskiego stanowi, że Strony współpracują ze sobą w celu osiągnięcia pełnej zgodności systemów ochrony konsumentów w Rumunii i Wspólnocie. W granicach istniejących możliwości, współpraca ta obejmuje między innymi wymianę informacji oraz dostęp do baz danych Wspólnoty. Artykuł 12 ust. 4 dyrektywy 2001/95/WE stanowi, że dostęp do systemu RAPEX przysługuje krajom ubiegającym się o członkostwo w ramach umów między Wspólnotą a tymi krajami, stosownie do ustaleń poczynionych w tych umowach. Wszelkie takie umowy muszą

Artykuł 1 Rumunia uczestniczy w systemie RAPEX na tych samych prawach i z tymi samymi obowiązkami, co obecni uczestnicy, zgodnie z odpowiednimi przepisami dyrektywy 2001/95/WE oraz wytycznymi RAPEX. Artykuł 2 Rumunia stosuje te same zasady poufności, co pozostali uczestnicy systemu RAPEX.

(2) Dz.U. L 151 z 30.4.2004, str. 86. Sprostowanie (Dz.U. L 208 z 10.6.2004, str. 73).

(2)

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, str. 4.

6.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/13

Artykuł 3 Rumunia, we współpracy ze Służbami Komisji, przyjmuje praktyczne ustalenia, niezbędne do zagwarantowania, iż jest w stanie w pełni przestrzegać wymogów określonych w dyrektywie 2001/95/WE oraz procedur zawartych w wytycznych RAPEX. Komisja przeprowadzi w szczególności początkowe szkolenie rumuńskich urzędników w zakresie używania aplikacji RAPEX. Artykuł 4 Wszelkie problemy, mogące wyniknąć w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji, rozwiązywane są w kontekście systemu RAPEX w ramach kontaktów bezpośrednich między Służbami Komisji a władzami Rumunii. W przypadkach, kiedy nie doprowadzi to do rozwiązania akceptowanego przez obie Strony, na wniosek jednej ze Stron, w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku, w Radzie Stowarzyszenia odbywa się wymiana poglądów.

W następstwie wymiany poglądów lub po upłynięciu okresu, o którym mowa w powyższym akapicie, Rada Stowarzyszenia może wydać odpowiednie zalecenia celem rozwiązania tych problemów. Wspomniane procedury w Radzie Stowarzyszenia nie naruszają żadnych działań podlegających odpowiednim ustawom o ochronie konsumentów, obowiązującym na terytorium każdej ze Stron. Artykuł 5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2005 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

J. ASSELBORN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 15 z 20056.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do zestawów do wykonywania budynków chłodniczych i obudów chłodni (notyfikowana jako document C(2005) 1961) (1)

 • Dz. U. L173 - 14 z 20056.7.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/6/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L173 - 10 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1013/2005

 • Dz. U. L173 - 9 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L173 - 7 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L173 - 5 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig

 • Dz. U. L173 - 3 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2377/1999 ustanawiające normę handlową dla szparagów

 • Dz. U. L173 - 1 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.