Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/6/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2005-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 14

L 173/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2005

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/6/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2005/483/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

Uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25, akapit trzeci,

(6)

uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne. Rada Europejska zebrana w Kopenhadze przyjęła w dniach 12 i 13 grudnia 2002 r. deklarację stwierdzającą, iż uzgodnienia „Berlin-Plus” oraz ich wprowadzenie w życie stosuje się jedynie do tych Państw Członkowskich Unii, które są również członkami NATO lub stronami „Partnerstwa dla Pokoju”, i które zawarły umowy dwustronne z NATO dotyczące bezpieczeństwa.


Uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 4 wspólnego działania 2004/570/WPZiB, generał brygady A. David LEAKEY został mianowany dowódcą sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Dowódca operacji UE zalecił mianowanie generała brygady Gian Marco CHIARINIEGO nowym dowódcą sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Komitet Wojskowy UE poparł nominację dnia 1 czerwca 2005 r. Na podstawie art. 6 wspólnego działania 2004/570 WPZiB, Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podjęcia dalszych decyzji w sprawie wyznaczenia dowódcy sił UE. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Generał brygady Gian Marco CHIARINI, zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Artykuł 2

(2)

(3)

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2005 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2005 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

P. DUHR

(4)

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 15 z 20056.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do zestawów do wykonywania budynków chłodniczych i obudów chłodni (notyfikowana jako document C(2005) 1961) (1)

 • Dz. U. L173 - 12 z 20056.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uczestnictwa Rumunii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Dz. U. L173 - 10 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1013/2005

 • Dz. U. L173 - 9 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L173 - 7 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L173 - 5 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig

 • Dz. U. L173 - 3 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2377/1999 ustanawiające normę handlową dla szparagów

 • Dz. U. L173 - 1 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.