Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig

Data ogłoszenia:2005-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 5

Strona 1 z 2
6.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1051/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 8,

Artykuł 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1622/1999 przewiduje wystawienie na sprzedaż w drodze przetargu produktów przechowywanych przez agencje składujące. Nieprzetworzone suszone figi sprzedawane są z przeznaczeniem do szczególnych zastosowań przemysłowych, które są określane przez właściwe władze w ogłoszeniu o przetargu. Biorąc pod uwagę małą intratność takiego rozwiązania, skoro żadne oferty nie zostały zgłoszone do przetargu, należy umożliwić właściwym władzom rozszerzenie zakresu możliwych zastosowań dla przechowywanych produktów wystawianych na sprzedaż, dodając do nich bezpośrednie przeznaczenie dla zwierząt oraz wykorzystanie w procesie kompostacji i biodegradacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wprowadził system składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig w okresie dwóch ostatnich miesięcy roku gospodarczego dla tych produktów. System ten obejmuje uzgodnienia dotyczące zatwierdzania agencji składujących, wypłaty na rzecz tych agencji pomocy w odniesieniu do składowania oraz finansowej rekompensaty. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/1999 (2) ustanowiło wymagane warunki, jakie muszą spełniać agencje składujące, aby mogły być zatwierdzone, szczególnie w odniesieniu do środków podjętych w celu zagwarantowania właściwego przechowywania składowanych produktów.

Należy określić procedury kontroli fizycznej i kontroli dokumentacji dla tych nowych zastosowań, zarówno przy rozpoczęciu jak i zakończeniu składowania.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1622/1999.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

(2)

Artykuł 2 ust. 2 akapit drugi tiret drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1622/1999 ustanowił środki przejściowe do końca roku gospodarczego 2003/2004 w odniesieniu do nieprzetworzonych suszonych fig.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1622/1999 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Warunki meteorologiczne w pewnym okresie roku gospodarczego 2004/2005 były niekorzystne, co nie pozwoliło owocom rozwinąć się w zadawalającym stopniu. To spowodowało, że niektórzy producenci zebrali część owoców o wielkości nieco mniejszej niż przewiduje norma, lecz spełniające inne warunki jakości wymagane do spożycia przez ludzi. W celu uniknięcia przeznaczenia tych owoców do produkcji pasty figowej, co oznaczałoby znaczną stratę finansową, należy przedłużyć wyżej wymienione środki przejściowe ustalając dodatkową minimalną wielkość na rok 2004/2005.

1) artykuł 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 192 z 24.7.1999, str. 33.

„2. Produkty dostarcza się agencjom składującym w plastikowych skrzyniach przystosowanych do układania w stosy. Jednak, na zasadach przejściowych, mogą być dostarczane we właściwych pojemnikach, aż do zakończenia roku gospodarczego 2001/2002 w odniesieniu do nieprzetworzonych suszonych winogron oraz aż do zakończenia roku gospodarczego 2004/2005 w odniesieniu do nieprzetworzonych suszonych fig.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 15 z 20056.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do zestawów do wykonywania budynków chłodniczych i obudów chłodni (notyfikowana jako document C(2005) 1961) (1)

 • Dz. U. L173 - 14 z 20056.7.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/6/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L173 - 12 z 20056.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uczestnictwa Rumunii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Dz. U. L173 - 10 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1013/2005

 • Dz. U. L173 - 9 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L173 - 7 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L173 - 3 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2377/1999 ustanawiające normę handlową dla szparagów

 • Dz. U. L173 - 1 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.