Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

Data ogłoszenia:2005-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 9

6.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1053/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/1999 z dnia 26 maja 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1012/98 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1143/98 (2), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 1. Każdy wniosek o wydanie uprawnień importowych, złożony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1081/1999 dla numeru seryjnego 09.0001 uwzględnia się w następujących wysokościach: a) 100 % ilości importowanych na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999; b) 100 % ilości wnioskowanych na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999. 2. Każdy wniosek o wydanie uprawnień importowych, złożony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1081/1999 dla numeru seryjnego 09.0003 uwzględnia się w następujących wysokościach: a) 100 % ilości importowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999; b) 42,253521 % ilości wnioskowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2005 r.

Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1081/1999 przewiduje, że ilości zarezerwowane dla importerów tradycyjnych w ramach obydwóch kontyngentów taryfowych przydziela się proporcjonalnie do importu zrealizowanego w okresie od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. Podział ilości przeznaczonych w ramach obydwóch kontyngentów taryfowych dla podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 3 wymienionego rozporządzenia, realizuje się proporcjonalnie do ilości przez nich wnioskowanych. Z uwagi na to, że wnioskowane ilości w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999 dla numeru seryjnego 09.0003, przekraczają dostępny limit, należy ustalić jednakowy procent, o jaki się je obniża,

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L z 21.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 131 z 27.5.1999, str. 15. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1096/2001 (Dz.U. L z 6.6.2001, str. 33).

zmie270 zmie150

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 173 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 15 z 20056.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do zestawów do wykonywania budynków chłodniczych i obudów chłodni (notyfikowana jako document C(2005) 1961) (1)

 • Dz. U. L173 - 14 z 20056.7.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/6/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L173 - 12 z 20056.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uczestnictwa Rumunii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Dz. U. L173 - 10 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1013/2005

 • Dz. U. L173 - 7 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L173 - 5 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do systemu składowania nieprzetworzonych suszonych winogron oraz nieprzetworzonych suszonych fig

 • Dz. U. L173 - 3 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2377/1999 ustanawiające normę handlową dla szparagów

 • Dz. U. L173 - 1 z 20056.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.