Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

Data ogłoszenia:2005-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 12

Strona 1 z 2
L 175/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1074/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 15,


(6)

kowskiemu, które nie zostały poniesione ani dokonane do dnia 30 czerwca zostają ponownie przyznane Państwom Członkowskim, których wszystkie wydatki poniesione i dokonane odpowiadają wysokości przyznanego im przydziału. Ponadto zasady przewidują obniżenie kwot przyznanych Państwom Członkowskim na kolejny rok obrachunkowy, jeżeli ich wydatki poniesione do dnia 30 czerwca są niższe niż 75 % wysokości ich pierwotnych przydziałów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zharmonizowania wspólnotowego systemu pomocy obszarowej na rzecz wszystkich sektorów rolnych należy zmienić zasady mające zastosowanie do sektora wina w zakresie tolerancji odnoszącej się do systemu restrukturyzacji i konwersji winnic.

Niektóre Państwa Członkowskie, dla których rok gospodarczy 2004/2005 stanowi pierwszy rok stosowania systemu restrukturyzacji i konwersji, mają trudności z wdrożeniem omawianego systemu. Stosowanie zasad przewidzianych w art. 16 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 doprowadziłoby w odniesieniu do tych Państw Członkowskich do nadmiernego obniżenia kwot dostępnych na restrukturyzację i konwersję w bieżącym i kolejnym roku budżetowym.

(2)

Zmiana ta wiąże się z poważnymi kosztami administracyjnymi. Zważywszy, że rok winiarski rozpoczyna się co roku dnia 1 sierpnia, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane w odniesieniu do wniosków o pomoc zatwierdzonych od dnia 1 sierpnia 2005 r.

(7)

(3)

Artykuły 16 i 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1227/2000 (2) ustalają zasady dotyczące finansowania systemu restrukturyzacji i konwersji.

Tak więc tymczasowo i w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 należy unikać nadmiernej obniżki kwot poprzez przewidywanie możliwości ponownego przyznania w stosownych granicach kwot, w ramach których właściwe wydatki nie zostały poniesione ani dokonane do dnia 30 czerwca 2005 r. Państwom Członkowskim, które nie wykorzystały jeszcze w pełni swoich przydziałów do tej daty i dla których rok gospodarczy 2004/2005 stanowi pierwszy rok stosowania systemu restrukturyzacji i konwersji.

(4)

W odniesieniu do roku budżetowego 2005 przydziały finansowe zostały przyznane Państwom Członkowskim decyzją Komisji 2004/687/WE z dnia 6 października 2004 r. ustalającą orientacyjne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2004/2005 (3).

(8)

Analogiczny przepis został wdrożony w 2001 r. podczas pierwszego roku stosowania systemu restrukturyzacji i konwersji winnic. Biorąc pod uwagę, że starania podjęte przez Państwa Członkowskie, dla których rok gospodarczy 2004/2005 stanowi pierwszy rok stosowania tego systemu, są wyższe niż te, które zostały zaobserwowane dla niektórych Państw Członkowskich w roku gospodarczym 2000/2001, należy rozpatrzyć możliwość ponownego przyznania kwot na poziomie wyższym niż poziom stosowany w 2001 r.

(5)

Zasady określone w art. 16 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 przewidują w szczególności, że wydatki w ramach kwot przyznanych danemu Państwu Człon(9) 1. Rozporządzenie ostatnio zmie(WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1389/2004 (Dz.U. L 255 23.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 21 z 20058.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Tajwanu i Wietnamu

 • Dz. U. L175 - 20 z 20058.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim dotyczące pierwszego przekazania kwartalnych danych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1222/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1874)

 • Dz. U. L175 - 16 z 20058.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa w celu dostosowania systemów statystycznych Państw Członkowskich do wymogów rozporządzenia (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1861)

 • Dz. U. L175 - 15 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L175 - 14 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L175 - 3 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do KIMSF-2 (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.