Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa w celu dostosowania systemów statystycznych Państw Członkowskich do wymogów rozporządzenia (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1861)

Data ogłoszenia:2005-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 16

Strona 1 z 2
L 175/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa w celu dostosowania systemów statystycznych Państw Członkowskich do wymogów rozporządzenia (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1861)

(Jedynie teksty w językach czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, hiszpańskim, francuskim, angielskim, włoskim, łotewskim, litewskim, polskim, słoweńskim i słowackim są autentyczne)


(2005/488/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Państwa Członkowskie są zobowiązane – stosując podejście krok po kroku – przekazywać kwartalnie dane do Komisji (Eurostatu).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4,

(2)

Niemniej jednak na mocy art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 501/2004 Komisja ma prawo przyznać Państwom Członkowskim jedno lub większą ilość odstępstw od ustalonego rozporządzeniem harmonogramu przesyłania danych kwartalnych. Odstępstwa te są przyznawane dla różnych celów i na zróżnicowanych warunkach.

uwzględniając wnioski złożone przez Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estonii, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Irlandię, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotwy, Republikę Litwy, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republikę Malty, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii i Republikę Słowacką,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 501/2004 kilkanaście władz Państw Członkowskich zwróciło się w formie listu z wnioskiem o przyznanie odstępstw celem umożliwienia im dostosowania swoich narodowych systemów statystycznych do wymogów rozporządzenia.

(1)

Celem rozporządzenia (WE) nr 501/2004 jest wyliczenie i zdefiniowanie głównych cech kategorii danych Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 95) dotyczących wykazu transakcji finansowych i finansowych aktywów i pasywów sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz każdego z podsektorów w ramach instytucji rządowych i samorządowych.

(4)

(1) Dz.U. L 81 z 19.3.2004, str. 1.

Zgodnie z informacjami dostarczonymi Eurostatowi wnioski Państw Członkowskich o odstępstwa wynikają z potrzeby zasadniczego dostosowania narodowych systemów statystycznych w celu zapewnienia ich pełnej zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 501/2004. W związku z powyższym odstępstwa stanowiące przedmiot wniosków należy przyznać w całości,

8.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/17

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym przyznaje się odstępstwa Państwom Członkowskim wymienionym w Załączniku, na warunkach i w granicach w nim określonych, celem umożliwienia tym Państwom Członkowskim dostosowania swoich narodowych systemów statystycznych do wymogów rozporządzenia (WE) nr 501/2004. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estonii,

Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 21 z 20058.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Tajwanu i Wietnamu

 • Dz. U. L175 - 20 z 20058.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim dotyczące pierwszego przekazania kwartalnych danych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1222/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1874)

 • Dz. U. L175 - 15 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L175 - 14 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L175 - 12 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

 • Dz. U. L175 - 3 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do KIMSF-2 (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.