Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim dotyczące pierwszego przekazania kwartalnych danych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1222/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1874)

Data ogłoszenia:2005-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 20

L 175/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim dotyczące pierwszego przekazania kwartalnych danych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1222/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1874)

(Jedynie teksty w językach czeskim, duńskim, greckim, francuskim, polskim, portugalskim i słoweńskim są autentyczne)

(2005/489/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

sowane Państwa Członkowskie jest konieczność wprowadzenia ważnych zmian do swoich systemów statystycznych oraz fakt, że nie będą one mogły zostać wdrożone przed dniem 31 grudnia 2004 r.

(5)

Należy zatem przyznać odstępstwa, o które wystąpiono,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1222/2004 przewiduje opracowywanie i przekazywanie kwartalnych danych dotyczących długu publicznego, stosując tę samą definicję długu publicznego, z wyjątkiem okresu podstawowego, jak określona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (2). Artykuł 2 ust. 3 rozporządzenia nr 1222/2004 stanowi, że Komisja może dopuścić uchylenie terminu, nieprzekraczające jednego roku, dla początkowej daty przesłania danych kwartalnych, o ile krajowe systemy statystyczne wymagać będą zasadniczego dostosowania. Wnioski o przyznanie takich odstępstw złożyły władze Republiki Czeskiej, Danii, Grecji, Francji, Polski, Portugalii i Słowenii. Zgodnie z otrzymanymi przez Komisję informacjami (Eurostat) przyczyną złożenia wniosków przez zaintere-

Państwom Członkowskim wymienionym w art. 2 niniejszej decyzji przyznaje się odstępstwa od terminu ustalonego w rozporządzeniu (WE) nr 1222/2004 dla pierwszego przekazania kwartalnych danych długu publicznego. Terminem obowiązującym dla tych Państw Członkowskich jest dzień 31 grudnia 2005 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Greckiej, Republiki Francuskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalii oraz Republiki Słowenii.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

(4)

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 233 z 2.7.2004, str. 1. (2) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 21 z 20058.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Tajwanu i Wietnamu

 • Dz. U. L175 - 16 z 20058.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa w celu dostosowania systemów statystycznych Państw Członkowskich do wymogów rozporządzenia (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1861)

 • Dz. U. L175 - 15 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L175 - 14 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L175 - 12 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

 • Dz. U. L175 - 3 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do KIMSF-2 (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.