Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Tajwanu i Wietnamu

Data ogłoszenia:2005-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 21

8.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Tajwanu i Wietnamu (2005/490/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, II. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


I. POSTĘPOWANIE (1) (6)

Skarżący oficjalnie wycofał skargę skierowanym do Komisji pismem z dnia 23 marca 2005 r. Zgodnie z art. 9 ust. 1 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, postępowanie może być zakończone w przypadku, gdy skarga jest wycofana, chyba że takie zakończenie nie byłoby w interesie Wspólnoty. Komisja stwierdziła, iż obecne postępowanie powinno zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie nie byłoby w interesie Wspólnoty. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Jednakże nie otrzymano żadnych uwag. Dlatego też Komisja stwierdza, iż postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Wspólnoty niektórych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Tajwanu i Wietnamu powinno zostać zakończone bez nakładania środków antydumpingowych. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Doradczego,

(5)

W dniu 11 sierpnia 2004 r. Komisja ogłosiła, po konsultacji, w drodze zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty łączników rur lub przewodów rurowych (innych niż łączniki odlewane, kołnierze i łączniki gwintowane), żeliwne lub stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej), o maksymalnej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm, w rodzaju stosowanych do spawania doczołowo lub w innych celach, zgłaszanych zwykle pod kodami CN 7307 93 11, 7307 93 19, 7307 99 30 oraz 7307 99 90 (kod TARIC 7307 99 90 94), pochodzących z Tajwanu i Wietnamu. Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte w następstwie skargi złożonej w dniu 28 czerwca 2004 r. przez Komitet Ochrony Przemysłu Łączników Stalowych Używanych w Spawaniu Doczołowym w Unii Europejskiej („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku powyżej 60 %, wspólnotowej produkcji tych urządzeń, zgodnie z art. 5 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego. Skarga zawierała dowody prima facie wykazujące istnienie dumpingu wymienionego produktu i poniesionej w wyniku tego znaczącej szkody, które zostały uznane za wystarczające uzasadnienie otwarcia postępowania. Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania producentów eksportujących w Wietnamie i na Tajwanie, importerów/podmioty gospodarcze i ich stowarzyszenia, zainteresowanych dostawców i użytkowników, przedstawicieli krajów wywozu objętych postępowaniem oraz producentów wspólnotowych, którzy wnieśli skargę. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(7)

(8)

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Niniejszym zakończone zostaje postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu łączników rur lub przewodów rurowych (innych niż łączniki odlewane, kołnierze i łączniki gwintowane), żeliwne lub stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej), o maksymalnej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm, w rodzaju stosowanych do spawania doczołowo lub w innych celach, zgłaszanych zwykle pod kodami CN 7307 93 11, 7307 93 19, 7307 99 30 oraz 7307 99 90 (kod TARIC 7307 99 90 94), pochodzących z Tajwanu i Wietnamu.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. C 203 z 11.8.2004, str. 5.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 175 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 20 z 20058.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim dotyczące pierwszego przekazania kwartalnych danych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1222/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1874)

 • Dz. U. L175 - 16 z 20058.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa w celu dostosowania systemów statystycznych Państw Członkowskich do wymogów rozporządzenia (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1861)

 • Dz. U. L175 - 15 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L175 - 14 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L175 - 12 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

 • Dz. U. L175 - 3 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do KIMSF-2 (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 20058.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.