Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2005-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 20

2. Cele — Kampanie informacyjne ograniczone są do produktów wytwarzanych w ramach europejskich systemów jakości (PDO/PGI/TSG i Rolnictwo Ekologiczne) i w ramach systemów jakości uznawanych przez Państwa Członkowskie i wypełniania kryteriów określonych w art. 24b rozporządzenia (WE) nr 1257/1999. Bez uszczerbku dla art. 10 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, kampanie informacyjne finansowane w ramach niniejszego rozporządzenia nie powinny być finansowane w ramach rozporządzenia (WE) nr 1257/1999. — Celem kampanii jest zapewnienie obiektywnych i wyczerpujących informacji na temat wspólnotowych przepisów i krajowych systemów jakości dotyczących produktów mięsnych. Mają one informować konsumentów, osoby kształtujące opinię publiczną i dystrybutorów o specyfikacji produktów i efektywnych kontrolach stosowanych do tych systemów jakości.


11.7.2005

PL 3. Główni adresaci

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/21

— Konsumenci i stowarzyszenia konsumenckie — Osoby odpowiedzialne za zakupy w gospodarstwach domowych — Instytucje (restauracje, szpitale, szkoły itd.) — Konsumenci i stowarzyszenia konsumenckie — Dziennikarze i osoby kształtujące opinię publiczną

4. Główne przesłania — Systemy jakości zapewniają szczególną metodę produkcji i kontroli, które są surowsze niż te wymagane na mocy przepisów — Produkty mięsne dobrej jakości mają szczególne właściwości lub jakość wyższą od zwyczajowych norm handlowych — Wspólnotowe i krajowe systemy jakości są przejrzyste i zapewniają całkowitą możliwość odtworzenia historii produktów — Etykietowanie mięsa pozwala konsumentowi na zidentyfikowanie produktów o wysokiej jakości, ich pochodzenia i właściwości

5. Główne kanały — Internet — Kontakty PR z mediami i reklama (prasa naukowa i specjalistyczna, czasopisma kobiece i kulinarne) — Kontakty ze stowarzyszeniami konsumenckimi — Media audiowizualne — Dokumentacja pisemna (broszury, ulotki itd.) — Informacja w punktach sprzedaży

6. Czas trwania i zakres programów Programy te powinny mieć przynajmniej zasięg krajowy lub obejmować kilka Państw Członkowskich. 12 — 36 miesięcy, z priorytetem dla wieloletnich programów, w których uzasadnione cele są wyznaczone dla każdego etapu.

7. Przewidywany roczny budżet dla sektora 4 miliony EUR

ETYKIETOWANIE JAJ DO KONSUMPCJI 1. Przegląd sytuacji Z dniem 1 stycznia 2004 r. zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 (1) kod identyfikujący producenta i informacje o systemie stosowanym w hodowli kur niosek są umieszczone na skorupce wszystkich jaj przeznaczonych do konsumpcji. Kod ten składa się z numeru identyfikującego metodę hodowlaną (0 = naturalna, 1 = na świeżym powietrzu, 2 = kurnik, 3 = klatka), kodu ISO Państwa Członkowskiego, w którym zlokalizowane jest centrum produkcyjne i numer przypisany temu centrum przez właściwy organ.

(1) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2052/2003 (Dz.U. L 305 z 22.11.2003, str. 1).

L 179/22

2. Cele

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2005

— Informowanie konsumentów o nowych normach znakowania jaj i pełne wyjaśnienie znaczenia kodu umieszczonego na jajach — Dostarczenie informacji na temat systemów produkcji jaj za pomocą kodu umieszczonego na jajach — Dostarczenie informacji na temat istniejących systemów odtworzenia historii produktu

3. Główni adresaci — Konsumenci i dystrybutorzy — Osoby kształtujące opinię publiczną

4. Główne przesłania — Rozpowszechnianie i wyjaśnianie nowego kodu umieszczanego na jajach zgodnie z dyrektywą Komisji 2002/4/WE (1), i właściwości różnych kategorii jaj, do których odnosi się ten kod — Przesłania te nie powinny faworyzować jednej metody produkcyjnej kosztem drugiej i nie powinny zawierać informacji dotyczących wartości odżywczej lub wpływu na zdrowie wynikającego z konsumpcji jaj. Dyskryminacja pomiędzy jajami pochodzącymi z różnych Państw Członkowskich nie jest dozwolona

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.