Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2005-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 20

— Wspólnotowe znaki graficzne PDO, PGI i TSG są symbolami rozumianymi w całej Wspólnocie jako oznaczające produkty spełniające szczególne warunki produkcji, powiązane z ich geograficznym regionem pochodzenia lub z ich tradycją i podlegające kontroli — Inne aspekty jakości (bezpieczeństwo, wartość odżywcza, smak, odtworzenie historii produktu) omawianych produktów — Prezentowanie niektórych produktów z oznaczeniem PDO, PGI lub TSG jako przykładów potencjału udanego handlowego rozwoju produktów, których nazwy są zarejestrowane zgodnie z systemami ochronnymi — Systemy ochronne wspierają kulturalną spuściznę Wspólnoty oraz różnorodność produkcji rolnej, jak również zachowanie w dobrym stanie terenów wiejskich


5. Główne kanały — Kanały elektroniczne (strony internetowe) — Kontakty PR z mediami (prasa specjalistyczna, kobieca i kulinarna) — Kontakty z organizacjami konsumenckimi — Informacja i pokazy w punktach sprzedaży — Media audiowizualne (m.in. tematyczne spoty telewizyjne) — Dokumentacja pisemna (ulotki, broszury itd.) — Uczestnictwo w targach branżowych i wystawach — Informacje i seminaria szkoleniowe na temat funkcjonowania przepisów Wspólnoty odnośnie do PDO, PGI i TSG

6. Czas trwania programów 12 — 36 miesięcy. Priorytet będzie przysługiwać wieloletnim programom o jasno zdefiniowanych celach i strategii dla każdego etapu

7. Przewidywany roczny budżet dla sektora 3 miliony EUR

INFORMACJE O ZNAKU GRAFICZNYM DLA NAJBARDZIEJ ODLEGŁYCH REGIONÓW 1. Przegląd sytuacji Niniejsze wytyczne dotyczą najbardziej odległych regionów Wspólnoty omawianych w art. 299 ustęp 2 Traktatu. Zewnętrzne badanie oceniające udowodniło, że przeprowadzona w latach 1998 — 99 wspólnotowa kampania informacyjna znaku graficznego dla najbardziej odległych regionów spotkała się z dużym zainteresowaniem części podmiotów działających w tym sektorze. W jej wyniku, niektórzy producenci i przetwórcy wnieśli o zatwierdzenie ich wysokiej jakości produktów po to, aby mogli używać znaku graficznego. Biorąc pod uwagę ograniczony czas trwania tej pierwszej kampanii, należy wzmocnić świadomość tego znaku graficznego w różnych grupach odbiorczych, poprzez kontynuację stosowania środków nastawionych na informowanie o znaczeniu i korzyściach płynących ze znaku graficznego.

2. Cele — Upowszechnienie znajomości istnienia, znaczenia i korzyści płynących ze znaku graficznego — Zachęcanie producentów i przetwórców w odpowiednich regionach do używania znaku graficznego — Podniesienie świadomości znaku graficznego wśród dystrybutorów i konsumentów

11.7.2005

PL 3. Główni adresaci

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/27

— Lokalni producenci i przetwórcy — Dystrybutorzy i konsumenci — Osoby kształtujące opinię publiczną 4. Główne przesłania — Produkt ten jest typowy i naturalny — Pochodzi on z regionu Wspólnoty — Jakość (bezpieczeństwo, wartość odżywcza i smak, metoda produkcji, powiązanie z pochodzeniem) — Egzotyczny charakter produktu — Różnorodność oferty, włącznie z pozasezonową — Możliwość odtworzenia historii produktu 5. Główne kanały — Kanały elektroniczne (strona internetowa itd.) — Telefoniczna linia informacyjna — Kontakty PR z mediami (prasa specjalistyczna, kobieca i kulinarna) — Pokazy w punktach sprzedaży, wystawy, targi itd. — Kontakty z lekarzami i dietetykami — Inne kanały (ulotki, broszury, przepisy kulinarne itd.) — Media audiowizualne — Reklama w prasie specjalistycznej i lokalnej 6. Czas trwania programów 12 — 36 miesięcy 7. Przewidywany roczny budżet dla sektora 1 milion EUR PRODUKTY EKOLOGICZNE 1. Przegląd sytuacji Spożycie produktów wytworzonych metodami ekologicznymi jest szczególnie popularne w populacjach miejskich, ale udział tych produktów w rynku jest nadal dość ograniczony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.