Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2005-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 20
Poziom świadomości wśród konsumentów i innych zainteresowanych grup na temat charakterystyki upraw metodami ekologicznymi wzrasta, ale nadal jest dość niski. W Europejskim Planie Działania na rzecz Ekologicznej Żywności i Rolnictwa (1) działania informacyjne i promocyjne uważa się za kluczowe instrumenty do dalszego rozwoju popytu na żywność ekologiczną 2. Cele Kampanie informacyjne i promocyjne nie powinny skupiać się na jednym lub kilku wybranych produktach, lecz raczej na grupie produktów lub na systemach uprawy ekologicznej, jakie są stosowane w jednym lub większej liczbie regionów lub Państw Członkowskich. Celem tych kampanii powinno być: — sprzyjanie konsumpcji żywności ekologicznej, — zwiększanie wiedzy konsumentów na temat etykietowania, łącznie ze znakiem graficznym Wspólnoty dla produktów ekologicznych,


(1) COM(2004) 415 wersja ostateczna.

L 179/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2005

— dostarczanie wyczerpujących informacji i zwiększanie świadomości na temat korzyści płynących z produkcji ekologicznej, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, zachowania i rozwoju terenów wiejskich, — dostarczanie wyczerpujących informacji na temat zawartości i funkcjonowania systemu Wspólnoty w zakresie rolnictwa ekologicznego, — zachęcanie indywidualnych producentów, przetwórców oraz ugrupowań producentów, przetwórców i detalistów, którzy jeszcze nie wykorzystują rolnictwa ekologicznego do przestawienia się na tę metodę produkcji; zachęcanie sprzedawców, grup detalistów i gastronomów do sprzedawania produktów ekologicznych. 3. Główni adresaci — Ogół konsumentów, stowarzyszenia konsumenckie i konkretne podgrupy konsumentów — Osoby kształtujące opinię publiczną — Dystrybutorzy (supermarkety, hurtownicy, wyspecjalizowani detaliści, dostawcy dań gotowych, stołówki, restauracje) — Nauczyciele i szkoły 4. Główne przesłania — Produkty ekologiczne są produktami naturalnymi, dostosowanymi do współczesnego codziennego trybu życia a ich spożywanie jest przyjemnością; uzyskuje się je stosując metody uprawy w szczególności uwzględniające ochronę środowiska naturalnego i dobrostan zwierząt; rolnictwo ekologiczne wspiera różnorodność produkcji rolniczej, jak również zachowanie naturalnego krajobrazu — Produkty te podlegają surowym przepisom produkcji i kontroli, włącznie z pełnym odtworzeniem historii produktu w celu zapewnienia, że produkty pochodzą z gospodarstwa objętego systemem kontroli ekologicznej — Użycie słów „ekologiczny” i „biologiczny” oraz ich odpowiedników w innych językach w odniesieniu do produktów spożywczych jest prawnie chronione — Wspólnotowy znak graficzny jest symbolem produktów ekologicznych, który jest zrozumiały w całej Wspólnocie i który oznacza, że produkty te spełniają surowe kryteria produkcyjne Wspólnoty oraz że zostały poddane surowym kontrolom. Informacja na temat wspólnotowego znaku graficznego może być uzupełniona informacjami o znakach graficznych wprowadzonych przez poszczególne Państwa Członkowskie — Inne aspekty jakości (bezpieczeństwo, wartość odżywcza, smak) omawianych produktów mogą być podkreślone 5. Główne kanały — Kanały elektroniczne (strony internetowe) — Telefoniczna linia informacyjna — Kontakty PR z mediami (prasa specjalistyczna, kobieca, magazyny kulinarne, prasa przemysłu żywieniowego) — Kontakty ze stowarzyszeniami konsumenckimi — Informacja w punktach sprzedaży — Akcje w szkołach — Media audiowizualne (m.in. tematyczne spoty telewizyjne) — Dokumenty pisemne (ulotki, broszury itd.) — Uczestnictwo w targach i wystawach — Informacje i działania lub seminaria szkoleniowe na temat funkcjonowania przepisów Wspólnoty dotyczących żywności i upraw ekologicznych 6. Czas trwania programów 12 — 36 miesięcy. Priorytet będzie przysługiwać wieloletnim programom o jasno zdefiniowanych celach i strategii dla każdego etapu 7. Przewidywany roczny budżet dla sektora 3 miliony EUR

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.