Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2005-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 20

3. W przypadku programów angażujących kilka Państw Członkowskich, podejmują one niezbędne działania do koordynacji przeprowadzanych kontroli oraz informują o nich Komisję.

(1) Dz.U. L 67 z 14.3.1991, str. 11.

11.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 5

L 179/9

4. Komisja może, w dowolnym momencie, uczestniczyć w kontrolach określonych w ust. 1 do 3. W tym celu właściwe władze krajowe Państw Członkowskich przekazują Komisji nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kontroli tymczasowy harmonogram kontroli planowanych do przeprowadzenia przez Państwo Członkowskie. Komisja może również przeprowadzić kontrole dodatkowe, jakie uzna za stosowne. Artykuł 21 Odzyskiwanie nienależnych płatności 1. W przypadku nienależnej płatności, beneficjent zwraca kwestionowaną kwotę powiększoną o odsetki obliczane za okres, jaki upłynął między płatnością a zwrotem przez beneficjenta. Odsetki ustala się zgodnie z art. 86 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002. 2. Zwracane kwoty i odsetki są wpłacane agencjom lub departamentom płatniczym i potrącane przez nie od wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, proporcjonalnie do wkładu finansowego Wspólnoty. Artykuł 22 Kary 1. W przypadku oszustwa lub rażącego zaniedbania, organizacja proponująca dokonuje zwrotu w wysokości dwukrotności różnicy między kwotą pierwotnie wypłaconą a kwotą faktycznie należną. 2. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 (1) ograniczenia i wyłączenia podjęte w ramach tego rozporządzenia nie naruszają sankcji dodatkowych określonych w innych przepisach prawa wspólnotowego lub krajowego.


UCHYLENIE, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 23 Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 94/2002 Rozporządzenie (WE) nr 94/2002 zostaje uchylone. Jednak przepisy wymienionego rozporządzenia stosuje się nadal w przypadku programów informacyjnych i promocyjnych, o finansowaniu których Komisja podjęła decyzję przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Odniesienia do uchylonego rozporządzenia należy traktować jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 24 Przepisy przejściowe 1. Dla roku 2005, poza datą przewidzianą w art. 7 ust. 1 akapit drugi, ostateczna data przedstawienia programów wyznaczona jest na 31 lipca 2005 r. 2. Niezależnie od art. 8 ust. 1 akapit pierwszy w roku 2005 dla programów złożonych nie później niż 31 lipca 2005 r. ostateczną datą przekazywania Komisji tymczasowego wykazu programów jest dzień 30 września 2005 r. 3. Niezależnie od art. 8 ust. 3 w roku 2005, Komisja podejmie decyzję, o której mowa we wskazanym ustępie nie później niż 15 grudnia 2005 r. Artykuł 25 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.

L 179/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I WYKAZ TEMATÓW I PRODUKTÓW

11.7.2005

— Świeże owoce i warzywa — Przetworzone owoce i warzywa — Włókno lniane — Żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego — Oliwa z oliwek i oliwki deserowe — Oleje z nasion — Mleko i produkty mleczne — Świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości — Oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji — Miód i produkty pszczelarskie — Wysokiej jakości wina psr, wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia — Znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym — Chroniona nazwa pochodzenia produktu (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwarantowane tradycyjne specjalności (TSG) zgodnie z rozporządzeniami Rady (EWG) nr 2081/92 (1) i (EWG) nr 2082/92 (2) oraz produkty zarejestrowane w ramach tych systemów — Rolnictwo ekologiczne zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 (3) oraz produkty zarejestrowane zgodnie z wymienionym rozporządzeniem

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003. (3) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2254/2004 (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 20).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 179 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.