Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 181 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać wydatki poniesione przez niektóre Państwa Członkowskie w 2005 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1858)

Data ogłoszenia:2005-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 181 POZ 31

Strona 1 z 2
13.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać wydatki poniesione przez niektóre Państwa Członkowskie w 2005 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1858)

(Jedynie teskt w językach angielskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, włoskim i szwedzkim jest autentyczny) (2005/486/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2000/439/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez Państwa Członkowskie na gromadzenie danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Na mocy art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1639/ 2001 z dnia 25 lipca 2001 r. ustalającego minimalne i rozszerzone programy wspólnotowe dla celów gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa i ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2005 (3), Komisja dokonała analizy programów krajowych Państw Członkowskich na rok 2005 oraz, na podstawie tych programów, oceny stopnia, w jakim poniesione wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego. Pierwsza rata zostanie przekazana zainteresowanym Państwom Członkowskim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) decyzji 2000/439/WE na podstawie dokonanej oceny.

Decyzja 2000/439/WE określa warunki, które muszą zostać spełnione, by Państwa Członkowskie mogły otrzymać wkład finansowy Wspólnoty na wydatki poniesione w związku z programami krajowymi przewidzianymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r., ustanawiającym ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (2). Na mocy wymienionej decyzji i na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa Członkowskie, Komisja corocznie określa kryteria, jakie muszą spełniać prognozowane przez Państwa Członkowskie wydatki, oraz ustala wysokość pomocy finansowej udzielanej przez Wspólnotę na kolejny rok. Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo przedłożyły Komisji roczne programy krajowe, zawierające opis danych, które państwa te zamierzają gromadzić w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1543/2000. Państwa te przedłożyły również wnioski o udział finansowy Wspólnoty w poniesionych przez nie wydatkach, o którym mowa w art. 4 decyzji 2000/439/WE.

Druga rata ma zostać przekazana w roku 2006, po przekazaniu i przyjęciu przez Komisję finansowego i technicznego sprawozdania z wykonanych działań, przedstawiającego szczegółowo stopień, w jakim osiągnięte zostały cele programu, wyznaczone w chwili opracowywania programów minimalnych i rozszerzonych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji 2000/439/WE i art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji 1639/2001.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Artykuł 1

Niniejsza decyzja ustala wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia udziałem finansowym Wspólnoty w 2005 r. dla każdego Państwa Członkowskiego oraz wysokość wkładu finansowego Wspólnoty na gromadzenie i zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 181 POZ 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L181 - 1 z 200513.7.2005

    Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1835) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.