Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 12

Tytuł:

Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

Data ogłoszenia:2005-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 12

Strona 1 z 5
L 182/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2005

TŁUMACZENIE

UMOWA o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA (zwana dalej „Wspólnotą”) z jednej strony, oraz ARABSKA REPUBLIKA EGIPTU (dalej zwana „Egiptem”), z drugiej strony, dalej zwane „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 170 w związku z art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy; UWZGLĘDNIAJĄC decyzję nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2002 r. dotyczącą szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002–2006) (1); UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie nauki i technologii dla ich rozwoju gospodarczego i społecznego oraz odniesienia zawarte w art. 43 Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, podpisanego w dniu 25 czerwca 2001 r.; ZWAŻYWSZY, że Wspólnota i Egipt podjęły prace w zakresie wspólnych badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w różnych obszarach wspólnego zainteresowania oraz zważywszy, że ich obopólny udział w działalności badawczo-rozwojowej na zasadzie wzajemności byłby korzystny dla obu Stron; PRAGNĄC ustanowić formalne ramy współpracy w dziedzinie badań naukowych i technologicznych umożliwiające rozszerzenie i zacieśnienie kooperacji w obszarach wspólnego zainteresowania oraz zachęcić do korzystania z wyników tej współpracy z uwzględnieniem wzajemnych interesów gospodarczych i społecznych; PRAGNĄC otworzyć Europejską Przestrzeń Badawczą na państwa trzecie, w szczególności na kraje partnerskie z obszaru śródziemnomorskiego;


UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres i zasady 1. Strony popierają, rozwijają i ułatwiają współpracę między Wspólnotą a Egiptem w obszarach wspólnego zainteresowania, w których prowadzą działalność badawczo-rozwojową w zakresie nauki i technologii. 2. Współpraca opiera się na następujących zasadach:

— wzajemne pożytki wynikające z ogólnego bilansu korzyści,

— wzajemny dostęp do działań w ramach programów i projektów badawczych podjętych przez każdą ze Stron,

— promocja społeczeństwa opartego na wiedzy sprzyjająca rozwojowi społecznemu i gospodarczemu obu Stron,

(1) Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7).

— terminowa wymiana informacji mogących wywierać wpływ na współpracę,

— odpowiednia wymiana i ochrona praw własności intelektualnej.

13.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/13

Artykuł 2 Środki współpracy 1. Podmioty prawne posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Egipcie, określone w załączniku I, obejmujące osoby fizyczne lub osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, uczestniczą w pośrednich działaniach w ramach Programu ramowego Wspólnoty w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (zwanego dalej „Programem ramowym WE”) na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do podmiotów prawnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem postanowień i warunków określonych w załącznikach I i II. 2. Podmioty prawne posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Państwach Członkowskich Wspólnoty, uczestniczą w egipskich programach i projektach badawczych o tematyce odpowiadającej zakresowi Programu ramowego WE na tych samych warunkach, jakie mają zastosowanie do egipskich podmiotów prawnych, z zastrzeżeniem postanowień i warunków określonych w załącznikach I i II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 35 z 200513.7.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L182 - 29 z 200513.7.2005

  Umowa między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiająca zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L182 - 28 z 200513.7.2005

  Decyzja Rady 2005/495/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiającej zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L182 - 26 z 200513.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2110) (1)

 • Dz. U. L182 - 20 z 200513.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2003 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia o EOG przeciwko Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd oraz Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Sprawa Nr C.37.370 – Sorbaty) (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3426) (1)

 • Dz. U. L182 - 11 z 200513.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie podpisania Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L182 - 9 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L182 - 7 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L182 - 5 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. zawieszające system zaliczek pomocy wyrównawczej w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów w roku 2005

 • Dz. U. L182 - 3 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów na rzecz zwalczania salmonelli (1)

 • Dz. U. L182 - 1 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.