Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. zawieszające system zaliczek pomocy wyrównawczej w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów w roku 2005

Data ogłoszenia:2005-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 5

13.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1092/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. zawieszające system zaliczek pomocy wyrównawczej w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów w roku 2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

otrzymanych zaliczek, należy zawiesić stosowanie przepisów dotyczących składania wniosków o wypłatę zaliczek i ich wypłacanie przyjęte w rozporządzeniu (EWG) nr 1858/93. W celach wymienionych powyżej należy zawiesić wypłacanie zaliczek dla bananów wprowadzonych do obrotu po dniu 30 kwietnia 2005 r. oraz składanie nowych wniosków.


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1), w szczególności jego art. 14,

(4)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 lipca 2005 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bananów,

Artykuły 4, 5 i 7 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1858/93 (2) ustanawiają przepisy stosowane przy składaniu wniosków o wypłatę zaliczek w ramach systemu pomocy wyrównawczej w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów przewidzianego w art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 404/93.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Ceny w regionach produkcyjnych Wspólnoty są znacząco wyższe od cen w odpowiadającym okresie w poprzednich latach i utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie. Taka długotrwała sytuacja doprowadzi do ustalenia w jakimś momencie kwoty pomocy wyrównawczej na 2005 r. znacząco niższej od kwot ustalonych w poprzednich latach. Skutkiem ustalenia kwoty pomocy znacząco niższej będzie obowiązek zwrócenia przez producentów istotnej części kwot już otrzymanych tytułem zaliczek. Znaczące zmniejszenie kwoty jednostkowej zaliczek ustalonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 703/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalającym kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie, w roku 2004 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2005 (3) nie jest w stanie zaradzić skutkom takiej sytuacji.

Artykuł 1 Zawiesza się składanie wniosków o wypłatę zaliczek pomocy wyrównawczej przewidziane w art. 4, 5 i 7 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93 w odniesieniu do 2005 r.

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93 nie wypłaca się zaliczek pomocy wyrównawczej dla bananów wprowadzonych do obrotu po dniu 30 kwietnia 2005 r.

(3)

Aby chronić interesy finansowe Wspólnoty i uniknąć późniejszego obowiązku zwracania przez producentów

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 170 z 13.7.93, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 789/2005 (Dz.U. L 132 z 26.5.2005, str. 13). (3) Dz.U. L 118 z 5.5.2005, str. 12.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

L 182/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 35 z 200513.7.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L182 - 29 z 200513.7.2005

  Umowa między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiająca zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L182 - 28 z 200513.7.2005

  Decyzja Rady 2005/495/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiającej zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L182 - 26 z 200513.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2110) (1)

 • Dz. U. L182 - 20 z 200513.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2003 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia o EOG przeciwko Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd oraz Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Sprawa Nr C.37.370 – Sorbaty) (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3426) (1)

 • Dz. U. L182 - 12 z 200513.7.2005

  Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L182 - 11 z 200513.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie podpisania Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L182 - 9 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L182 - 7 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L182 - 3 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów na rzecz zwalczania salmonelli (1)

 • Dz. U. L182 - 1 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.