Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 186 POZ 1

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron obiegowych monet euro (notyfikowane jako dokument nr C(2005) 1648)

Data ogłoszenia:2005-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 186 POZ 1

Strona 1 z 2
18.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron obiegowych monet euro

(notyfikowane jako dokument nr C(2005) 1648) (Jedynie teksty w językach angielskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)


(2005/491/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211,

a także mając na uwadze, co następuje:

Podczas nieformalnego posiedzenia Rady Ecofin w Weronie w kwietniu 1996 r. ustalono, że monety euro powinny mieć wspólny europejski awers i odrębny narodowy rewers. Wspólne wzory dla poszczególnych nominałów zostały wybrane przez głowy państw lub rządów Państw Członkowskich podczas szczytu Rady Europejskiej w Amsterdamie w grudniu 1997 r., w następstwie konkursu zorganizowanego przez Komisję. Wzory narodowego rewersu monet euro podlegają decyzji poszczególnych Państw Członkowskich.

(1)

Zgodnie z art. 106 ust. 2 Traktatu Państwa Członkowskie mogą emitować monety, z zastrzeżeniem zgody Europejskiego Banku Centralnego co do wielkości emisji.

(2)

Rada, zgodnie z drugim zdaniem art. 106 ust. 2 Traktatu, przyjęła środki harmonizacyjne w tym zakresie rozporządzeniem Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i specyfikacji technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (1).

(5)

(3)

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (2), monety denominowane w euro i centach oraz zgodne z nominałami i specyfikacją techniczną powinny mieć status prawnego środka płatniczego we wszystkich „uczestniczących” Państwach Członkowskich, zgodnie z definicją w tym rozporządzeniu. Odkąd trafiły do obiegu w dniu 1 stycznia 2002 r., monety te są w obiegu w całej strefie euro.

Rada ustaliła w dniu 8 grudnia 2003 r., że moratorium na emisję monet okolicznościowych przeznaczonych do obiegu, które zostało wydane przez Radę Ecofin w dniu 23 listopada 1998 r., powinno być zniesione. Począwszy od 2004 r., z pewnymi ograniczeniami, Państwa Członkowskie mają prawo, w celu upamiętnienia szczególnego wydarzenia lub osoby, wydać okolicznościowe, obiegowe monety euro, posiadające wzór narodowy odmienny od zwykłych obiegowych monet euro, zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/734/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej praktyki w zakresie zmian wzoru krajowych rewersów obiegowych monet euro (3). Ponadto Rada ustaliła, że zmiana zwykłego rewersu narodowego jest możliwa, jeżeli zmienia się głowa państwa przedstawiona na monecie, natomiast moratorium na zmiany rewersów narodowych z innych powodów może być ponownie rozpatrzone pod koniec 2008 r.

(1) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 423/1999 (Dz.U. L 52 z 27.2.1999, str. 2). (2) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2596/2000 (Dz.U. L 300 z 29.11.2000, str. 2).

(3) Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 38.

L 186/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

NINIEJSZYM ZALECA:

18.7.2005

W następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej w maju 2004 r., kilka spośród nowych Państw Członkowskich zaczęło się przygotowywać do przyjęcia euro. Wybór rewersów narodowych dla ich monet euro stanowi część tych przygotowań.

Artykuł 1 Identyfikacja emitującego Państwa Członkowskiego Rewersy narodowe wszystkich nominałów obiegowych monet euro powinny zawierać informację o emitującym Państwie Członkowskim poprzez podanie nazwy tego Państwa Członkowskiego lub jej skrótu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 186 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.