Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 19 POZ 76

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania zewnętrznej oceny wspólnotowej polityki w zakresie zdrowia zwierząt oraz finansowania przeprowadzania badania w celu analizy kosztów i warunków dotyczących instrumentu finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego w UE

Data ogłoszenia:2005-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 19 POZ 76

L 19/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania zewnętrznej oceny wspólnotowej polityki w zakresie zdrowia zwierząt oraz finansowania przeprowadzania badania w celu analizy kosztów i warunków dotyczących instrumentu finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego w UE (2005/39/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

aspekty powinna wspomagać służby Komisji w określaniu odpowiednich opcji na przyszłość.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20,

uwzględniając decyzję Komisji SEC/2004/120 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, w szczególności jej art. 15,

Po drugie, przeprowadzenie, na wniosek Parlamentu Europejskiego, analizy (projektu pilotażowego w rozumieniu art. 49 ust. 2 rozporządzenia finansowego) kosztów i warunków dotyczących instrumentu finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego w UE. Celem analizy będzie zbadanie możliwości wykonania oraz oszacowania kosztów innych instrumentów finansowania ryzyka, aby określić możliwy wpływ na budżety krajowe i budżet wspólnotowy oraz zrównoważone poziomy krajowych systemów wsparcia dla strat bezpośrednich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota podejmuje albo pomaga Państwom Członkowskim w podejmowaniu technicznych i naukowych środków potrzebnych do opracowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii.

(8)

Wyniki wymienionej analizy mogłyby stanowić podstawę dla harmonizacji systemów finansowych UE mając na celu co najmniej sprawiedliwe traktowanie rolników w UE, a z drugiej strony analizę przyszłości funduszu weterynaryjnego w poszerzonej Wspólnocie.

(2)

W świetle zaleceń międzynarodowej konferencji w sprawie kontroli i profilaktyki weterynaryjnej pryszczycy (grudzień 2001 r.), pojawiających się nowych trudności w zakresie zwalczania niektórych zakaźnych chorób zwierząt i ewentualnej potrzeby nowych systemów finansowania skutków wybuchu tej choroby, niezbędny jest dalszy przegląd zagadnienia.

(9)

Zgodnie z art. 15 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu roczny program pracy może być równoważny z decyzją o finansowaniu pod warunkiem, że stanowi on wystarczająco dokładne ramy. Ocena, analiza oraz przegląd przewidziane w niniejszej decyzji stanowią takie ramy.

(3)

W celu przeprowadzenia wspomnianego przeglądu należy w kontekście programu roboczego podjąć dwa następujące działania.

(10)

Zgodnie z art. 49 ust. 2 rozporządzenia finansowego wykorzystanie środków bez aktu podstawowego podlega zatwierdzonej przez Komisję decyzji zapewniającej odpowiednie ramy.

(4)

Po pierwsze, należy przeprowadzić ocenę programów wydatków wspólnotowych, aby ocenić metody zarządzania przydzielanych funduszy oraz promować metody zarządzania oparte na doświadczeniach z przeszłości, kładąc szczególny nacisk na zarządzanie w oparciu o wyniki.

Niniejsza decyzja powinna zatem stanowić ramy równoważne z decyzją w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2).

(5)

Zewnętrzna i niezależna ocena wspólnotowej polityki w zakresie zdrowia zwierząt w oparciu o jej finansowe

(11)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

21.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/77

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Działania przedstawione w Załączniku do niniejszej decyzji zatwierdza się w celu ich finansowania.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK 1. Zewnętrzna ocena wspólnotowej polityki w zakresie zdrowia zwierząt oraz właściwa analiza wpływu w celu określenia właściwej opcji na przyszłość w tej dziedzinie. Linia budżetowa: 17.04.02 – inne środki Akt podstawowy: Decyzja 90/424/EWG Procedura i harmonogram: przedstawiona ocena i analiza wpływu zostaną zrealizowane w formie umowy ramowej. Zaproszenie do składania ofert na tę umowę ramową zostanie ogłoszone w ostatnim kwartale roku 2004 zgodnie z procedura otwartą. Koszt: kwota maksymalna 530 000 EUR.

2. Analiza pt. „Koszty i warunki dotyczące instrumentu finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego w UE”. Linia budżetowa: 17.01.04.04 Projekt pilotażowy zgodnie z art. 49 ust. 2 rozporządzenia finansowego. Procedura i harmonogram: Zaproszenie do składania ofert zostanie ogłoszone w ostatnim kwartale roku zgodnie z procedura otwartą. Koszt: kwota maksymalna 500 000 EUR.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 19 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 75 z 200521.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania Niderlandom dodatkowych dni nieobecności w porcie zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5269)

 • Dz. U. L19 - 73 z 200521.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2004 r. ustanawiająca Europejskie Centrum Technicze i Naukowe (ECTN) oraz przewidująca koordynację działań technicznych w celu ochrony euro przed fałszowaniem

 • Dz. U. L19 - 70 z 200521.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/166/WE w sprawie pomocy na rzecz restrukturyzacji, której Francja zamierza udzielić Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3359) (1)

 • Dz. U. L19 - 55 z 200521.1.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiająca środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L19 - 53 z 200521.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącej jej Deklaracji intencji

 • Dz. U. L19 - 50 z 200521.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/4/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/22/WE ustanawiającą metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci i 3-MCPD w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L19 - 49 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L19 - 48 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L19 - 47 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L19 - 46 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L19 - 45 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L19 - 42 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L19 - 40 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L19 - 34 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przetwarzania produktów ubocznych otrzymywanych z ryb oraz dokumentów handlowych dotyczących transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L19 - 27 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające sposoby usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i zmieniające jego załącznik VI w odniesieniu do przetwarzania biogazu i wytopionych tłuszczów (1)

 • Dz. U. L19 - 26 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L19 - 25 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L19 - 24 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 17. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L19 - 21 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L19 - 19 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L19 - 17 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 21 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L19 - 15 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L19 - 9 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 84/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L19 - 1 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 w sprawie przywozu politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Republiki Korei i Tajwanu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.