Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 19 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 84/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

Data ogłoszenia:2005-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 19 POZ 9

Strona 1 z 4
21.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/9

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 84/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W październiku 1997 r. Rada rozporządzeniem (WE) nr 1952/97 (4) zmieniła stawki ostatecznego cła antydumpingowego dla dwóch zainteresowanych spółek, a mianowicie Sony Corporation i Ikegami Tsushinki Co. Ltd zgodnie z art. 12 rozporządzenia podstawowego. Ponadto Rada wyraźnie wyłączyła z zakresu cła antydumpingowego niektóre nowe modele profesjonalnych systemów kamer, dodając je do załącznika.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”),

(5)

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

W styczniu 1999 r. oraz w styczniu 2000 r. Rada rozporządzeniami (WE) nr 193/1999 (5) oraz (WE) nr 176/2000 (6) zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1015/94, dodając niektóre następne modele profesjonalnych systemów kamer do Załącznika i w ten sposób wyłączając je z zakresu stosowania ostatecznego cła antydumpingowego. W październiku 2004 r. Rada rozporządzeniem (WE) nr 1754/2004 (7) zmieniła rozporządzenie (WE) nr 176/2000.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) A. POPRZEDNIA PROCEDURA (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1015/94 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii.

(7)

We wrześniu 2000 r. Rada rozporządzeniem (WE) nr 2042/2000 (8) potwierdziła ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1015/94 zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(2)

W art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1015/94 Rada wyraźnie wyłączyła z zakresu cła antydumpingowego systemy kamer wymienione w Załączniku do tego rozporządzenia (zwanym dalej „Załącznikiem”), które stanowią profesjonalne systemy kamer najwyższej kategorii, technicznie objęte definicją produktu zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1015/94, ale których nie można traktować jako systemy kamer telewizyjnych.

W styczniu 2001 r. oraz w maju 2001 r. Rada rozporządzeniami (WE) nr 198/2001 (9) oraz (WE) nr 951/2000 (10) zmieniła rozporządzenie (WE) nr 2042/94, dodając niektóre nowe modele profesjonalnych systemów kamer do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 i w ten sposób wyłączając je z zakresu stosowania ostatecznego cła antydumpingowego.

(8)

(3)

W październiku 1995 r. Rada rozporządzeniem (WE) nr 2474/95 (3) zmieniła rozporządzenie Rady (WE) nr 1015/94, w szczególności w odniesieniu do definicji podobnego produktu i niektórych modeli profesjonalnych systemów kamer, które jednoznacznie zostały wyłączone z zakresu ostatecznego cła antydumpingowego.

We wrześniu 2001 r., w wyniku rewizji tymczasowej na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, Rada rozporządzeniem (WE) nr 1900/2001 (11) potwierdziła poziom ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 2042/2000 w sprawie przywozu systemów kamer telewizyjnych przez producentaeksportera Hitachi Denshi Ltd.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). 2) Dz.U. L 111 z 30.4.1994, str. 106. Rozporządzenie ostatnio ( zmienione rozporządzeniem (WE) nr 176/2000 (Dz.U. L 22 z 27.1.2000, str. 29). (3) Dz.U. L 255 z 25.10.1995, str. 11.

Dz.U. L 276 z 9.10.1997, str. 20. Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 10. Dz.U. L 22 z 27.1.2000, str. 29. Dz.U. L 313 z 12.10.2004, str. 1. Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 38. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 825/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 12). (9) Dz.U. L 30 z 1.2.2001, str. 1. (10) Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 18. (11) Dz.U. L 261 z 29.9.2001, str. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 19 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 76 z 200521.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania zewnętrznej oceny wspólnotowej polityki w zakresie zdrowia zwierząt oraz finansowania przeprowadzania badania w celu analizy kosztów i warunków dotyczących instrumentu finansowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego w UE

 • Dz. U. L19 - 75 z 200521.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania Niderlandom dodatkowych dni nieobecności w porcie zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5269)

 • Dz. U. L19 - 73 z 200521.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2004 r. ustanawiająca Europejskie Centrum Technicze i Naukowe (ECTN) oraz przewidująca koordynację działań technicznych w celu ochrony euro przed fałszowaniem

 • Dz. U. L19 - 70 z 200521.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/166/WE w sprawie pomocy na rzecz restrukturyzacji, której Francja zamierza udzielić Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3359) (1)

 • Dz. U. L19 - 55 z 200521.1.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiająca środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L19 - 53 z 200521.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącej jej Deklaracji intencji

 • Dz. U. L19 - 50 z 200521.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/4/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/22/WE ustanawiającą metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci i 3-MCPD w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L19 - 49 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L19 - 48 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L19 - 47 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L19 - 46 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L19 - 45 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L19 - 42 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L19 - 40 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych stycznia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L19 - 34 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przetwarzania produktów ubocznych otrzymywanych z ryb oraz dokumentów handlowych dotyczących transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L19 - 27 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające sposoby usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i zmieniające jego załącznik VI w odniesieniu do przetwarzania biogazu i wytopionych tłuszczów (1)

 • Dz. U. L19 - 26 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L19 - 25 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L19 - 24 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 17. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L19 - 21 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L19 - 19 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L19 - 17 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 21 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L19 - 15 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L19 - 1 z 200521.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 w sprawie przywozu politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Republiki Korei i Tajwanu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.