Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa

Data ogłoszenia:2005-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 31

Strona 1 z 3
23.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/31

DECYZJA RADY z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/264/WE w sprawie przyjęcia bezpieczeństwa (2005/571/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

przepisów

Rady

dotyczących

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3, uwzględniając decyzję Rady 2004/338/WE, Euratom z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady (1), w szczególności jej art. 24, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Dodatki do przepisów Rady Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa załączone do decyzji 2001/264/WE (2) zawierają tabelę porównawczą klauzul bezpieczeństwa. Tabela ta została zmieniona decyzją Rady 2004/194/WE z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniającą decyzję 2001/264/WE (3). Francja i Niderlandy notyfikowały Sekretariatowi Generalnemu Rady zmiany dotyczące ich odpowiednich stopni bezpieczeństwa. Dlatego odpowiednio konieczna jest zmiana decyzji 2001/264/WE,

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W decyzji 2001/264/WE dodatki 1 i 2 otrzymują brzmienie przewidziane w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r. W imieniu Rady

G. BROWN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 22. Decyzja zmieniona decyzją 2004/701/WE, Euratom (Dz.U. L 319 z 20.10.2004, str. 15). (2) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. (3) Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 48.

L 193/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2005

ZAŁĄCZNIK „Dodatek 1 Wykaz krajowych organów bezpieczeñstwa BELGIA Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Autorité nationale de sécurité (ANS) Direction du protocole et de la sécurité Service de la sécurité P&S 6 Rue des Petits Carmes 15 B-1000 Bruxelles Telephone Secretariat: + 32/2/519 05 74 Telephone Presidency: + 32/2/501 82 20 + 32/2/501 87 10 Fax: + 32/2/519 05 96 GRECJA Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ) Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών GR-ΣΤΓ 1020 Χολαργός (Αθήνα) Τηλέφωνα: (30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου) (30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου) Φαξ: (30-210) 642 64 32 (30-210) 652 76 12 [Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)] Military Intelligence Sectoral Directorate Security Counterintelligence Directorate GR-STG 1020 Holargos — Athens Telephone: (30-210) 657 20 09 (office hours) (30-210) 657 20 10 (office hours) Fax: (30-210) 642 64 32 (30-210) 652 76 12

REPUBLIKA CZESKA Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority) Na Popelce 2/16 150 06 Praha 56 Tel.: (420) 257 28 33 35 Fax: (420) 257 28 31 10

HISZPANIA Autoridad Nacional de Seguridad Oficina Nacional de Seguridad Avenida Padre Huidobro s/n Carretera nacional radial VI, km 8,5 E-28023 Madrid Telephone: + 34/913 72 57 07 + 34/913 72 50 27 Fax: + 34/913 72 58 08

DANIA Politiets Efterretningstjeneste (Danish Security Intelligence Service) Klausdalsbrovej 1 DK-2860 Søborg Telephone: (45) 33 14 88 88 Fax: (45) 33 43 01 90 Forsvarets Efterretningstjeneste (Danish Defence Intelligence Service) Kastellet 30 DK-2100 København Ø Telephone: (45) 33 32 55 66 Fax: (45) 33 93 13 20

FRANCJA Secrétariat général de la défense nationale Service de sécurité de défense (SGDN/SSD) 51, boulevard de la Tour-Maubourg F-75700 Paris 07 SP Telephone: + 33/1/71 75 81 77 Fax: + 33/1/71 75 82 00

NIEMCY Bundesministerium des Innern Referat IS 4 Alt-Moabit 101 D D-11014 Berlin Telefon: + 49-1-888 681 15 26 Fax: + 49-1-888 681 558 06 IRLANDIA National Security Authority Department of Foreign Affairs 80 St. Stephens Green IRL-Dublin 2 Telephone (353-1) 478 08 22 Fax (353-1) 478 14 84

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 193 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 44 z 200523.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/574/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L193 - 41 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2764) (1)

 • Dz. U. L193 - 37 z 200523.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/86/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 97/368/WE w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2751) (1)

 • Dz. U. L193 - 29 z 200523.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania dwóch niemieckich członków oraz dwóch niemieckich zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L193 - 27 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L193 - 25 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES VII b i c przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L193 - 24 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L193 - 20 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L193 - 19 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L193 - 17 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L193 - 9 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L193 - 1 z 200523.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.