Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 42

L 198/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2005

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 42/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik XIV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. (1) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii (2), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 158. Rozporządzenie (WE) nr 772/2004 uchyla rozporządzenie Rady (WE) nr 240/96 (3), które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Tekst pkt 5 [rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/96] załącznika XIV do Porozumienia otrzymuje brzmienie: „32004 R 0772: rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 11), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 158. Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami: a) w art. 6 ust. 1 po wyrażeniu zgodnie z art. 29 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003‘dodaje się, co następuje:’lub odpowiadającym przepisem w art. 29 ust. 1 rozdziału II części I protokołu 4 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.”;

(1) (2) (3)

Dz.U. L 161 z 23.6.2005, str. 39. Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 11. Dz.U. L 31 z 9.2.1996, str. 2.

28.7.2005 b)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/43

w art. 6 ust. 2 po wyrażeniu „zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003” dodaje się, co następuje: „lub odpowiadającym przepisem w art. 29 ust. 2 rozdziału II części I protokołu 4 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.”;

c)

na końcu art. 7 dodaje się, co następuje:

„Zgodnie z przepisami Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, Urząd Nadzoru EFTA może ogłosić w formie zalecenia, że w przypadku gdy równoległe sieci podobnych porozumień o transferze technologii obejmują więcej niż 50 % odnośnego rynku w państwach EFTA, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do porozumień o transferze technologii, zawierających określone ograniczenia odnoszące się do tego rynku.

Zgodnie z ust. 1 zalecenie jest kierowane do państwa EFTA lub państw EFTA tworzących odnośny rynek. Komisja jest informowana o wydaniu takiego zalecenia.

W ciągu trzech miesięcy od wydania zalecenia zgodnie z ust. 1, wszystkie państwa EFTA, będące jego adresatami, powiadamiają Urząd Nadzoru EFTA, czy akceptują zalecenie. Brak odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy jest rozumiany jako akceptacja zalecenia przez państwo EFTA, które nie odpowiedziało w terminie.

Jeżeli państwo EFTA, będące adresatem zalecenia akceptuje zalecenie lub nie udziela odpowiedzi w terminie, nakłada się na nie prawny obowiązek na mocy Porozumienia dotyczący wdrożenia zalecenia w ciągu trzech miesięcy od jego wydania.

Jeżeli w terminie trzech miesięcy państwo EFTA, będące adresatem zalecenia powiadamia Urząd Nadzoru EFTA, że nie akceptuje jego zalecenia, Urząd Nadzoru EFTA powiadamia Komisję o tej odpowiedzi. W przypadku, gdy Komisja nie zgadza się ze stanowiskiem danego państwa EFTA, stosuje się art. 92 ust. 2 Porozumienia.

Urząd Nadzoru EFTA i Komisja wymieniają informacje i konsultują się nawzajem w sprawie stosowania tego przepisu.

W przypadku gdy równoległe sieci podobnych porozumień o transferze technologii obejmują więcej niż 50 % odnośnego rynku na obszarze objętym przez Porozumienie EOG, oba organy nadzoru mogą rozpocząć współpracę, mającą na celu przyjęcie odrębnych środków. Jeżeli oba organy nadzoru zgadzają się w sprawie odnośnego rynku i stosowności przyjęcia środka zgodnie z tym przepisem, Komisja przyjmuje rozporządzenie skierowane do Państw Członkowskich WE, a Urząd Nadzoru EFTA zalecenie o odpowiedniej treści do państwa EFTA lub państw EFTA tworzących odnośny rynek.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 772/2004, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 158, w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

L 198/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

28.7.2005

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 marca 2005 r. pod warunkiem, że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG (*) lub w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2004 z dnia 24 września 2004 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący Richard WRIGHT Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG Ø. HOVDKINN M. BRINKMANN

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 61 z 200528.7.2005

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 173/2004 zmieniającej załącznik XX (Środowisko) Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 45 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca niektóre załączniki i dwa protokoły do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 40 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 38 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) i protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 36 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 34 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 32 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 30 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 28 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 26 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 24 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 22 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 20 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 18 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 15 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 12 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 9 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 4 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 1 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 25/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.