Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 19

Tytuł:

Projekt zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2005-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 19

Strona 1 z 2
4.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/19

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

PROJEKT

ZMIAN

DO

REGULAMINU TRYBUNAŁU EUROPEJSKICH

SPRAWIEDLIWOŚCI

WSPÓLNOT

TRYBUNAŁ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 223 akapit szósty,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 139 akapit szósty,

a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Czas trwania procedur przed Trybunałem, w szczególności w kwestiach prejudycjalnych, staje się od pewnego czasu coraz dłuższy, należy zatem, zwłaszcza w związku z rozszerzeniem Unii, skrócić i uprościć niektóre elementy procedury.

(2)

Należy skrócić termin na składanie wniosków o przeprowadzenie rozprawy oraz znieść, w określonych sytuacjach, obowiązek informowania sądu krajowego i wysłuchania stron w razie, gdy Trybunał orzeka postanowieniem w niektórych przypadkach prostego odesłania prejudycjalnego.

(3)

Wraz z postępem technicznym przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną staje się coraz bardziej rozpowszechnione, a niezawodność łączności drogą elektroniczną jako środka komunikacji wzrasta. Należy umożliwić Trybunałowi dostosowanie się do tego postępu, powierzając mu możliwość określenia warunków, w jakich pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną zostaje uznane za oryginał pisma.

(4)

Wreszcie, należy przystosować przepisy regulujące przyznawanie pomocy w zakresie kosztów postępowania poprzez wprowadzenie obowiązku, że postanowienie oddalające w całości lub w części wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania winno wskazywać motywy takiej odmowy.

Za zgodą Rady, udzieloną dnia 28 czerwca 2005 r.

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU:

Artykuł 1 Do regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1991 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1991, str. 7, ze sprostowaniem w Dz.U. L 383 z 29.12.1992, str. 117), zmienionego dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, str. 61), dnia 11 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, str. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, str. 72), dnia 16 maja 2000 r. (Dz.U. L 122 z 24.5.2000, str. 43), dnia 28 listopada 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, str. 1), dnia 3 kwietnia 2001 r. (Dz.U. L 119 z 27.4.2001, str. 1), dnia 17 września 2002 r. (Dz.U. L 272 z 10.10.2002, str. 24, ze sprostowaniem w Dz.U. L 281 z 19.10.2002), dnia 8 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 17), dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, str. 2) i dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 107), wprowadza się następujące zmiany:

L 203/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2005

1) w art. 37 dodaje się § 7 w brzmieniu:

„7. Bez uszczerbku dla przepisów § 1 akapit pierwszy oraz §§ 2–5, Trybunał może, w drodze decyzji, określić warunki, w jakich pismo procesowe przekazane do sekretariatu drogą elektroniczną zostaje uznane za oryginał tego pisma. Decyzja ta podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”;

2) w art. 44a zdanie trzecie wyraz „miesiąca” zastępuje się wyrażeniem „trzech tygodni”;

3) artykuł 76 § 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Izba rozstrzyga postanowieniem niepodlegającym zaskarżeniu. W przypadku odmowy przyznania w całości lub w części pomocy w zakresie kosztów postępowania, postanowienie winno wskazywać motywy takiej odmowy.”;

4) w art. 104 § 1 wprowadza się następujące zmiany:

„1. Postanowienia sądów krajowych, o których mowa w art. 103, przekazywane są Państwom Członkowskim w wersjach oryginalnych, wraz z przekładem na język urzędowy państwa, do którego są skierowane. Jeżeli przemawia za tym długość postanowienia sądu krajowego, przekład ten zostaje zastąpiony przekładem na język urzędowy państwa, do którego jest skierowane, streszczenia postanowienia, które stanowić będzie podstawę dla zajęcia przez to państwo stanowiska.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 23 z 20054.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1255/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. określającego stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L203 - 22 z 20054.8.2005

  Decyzja Rady z dnia 29 lipca 2005 r. o powołaniu czterech członków Zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

 • Dz. U. L203 - 17 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L203 - 12 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L203 - 9 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L203 - 8 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

 • Dz. U. L203 - 6 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 1789/2003 i (WE) nr 1810/2004 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L203 - 3 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte

 • Dz. U. L203 - 1 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.