Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 1789/2003 i (WE) nr 1810/2004 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2005-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 6

L 203/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1282/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 1789/2003 i (WE) nr 1810/2004 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 z dnia 18 września 2000 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2820/98 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000 (1), w szczególności jego art. 9,

Artykuł 1 W drugiej kolumnie załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2007/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) dla numerów kontyngentów 09.1571 i 09.1573: a także mając na uwadze, co następuje:

— kod CN „ex 0305 59 90” zastępuje się kodem CN „ex 0305 59 80”,

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) wprowadziło zmiany w kodach Nomenklatury Scalonej określonych produktów rybołówstwa, objętych rozporządzeniem (WE) nr 2007/2000.

— kod CN „ex 0305 69 90” zastępuje się kodem CN „ex 0305 69 80”,

2) dla numerów kontyngentów 09.1575 i 09.1577:

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3) wprowadziło zmiany w kodach Nomenklatury Scalonej określonych produktów winiarskich, objętych rozporządzeniem (WE) nr 2007/2000.

— kod CN „ex 0304 20 95” zastępuje się kodem CN „ex 0304 20 94”,

— kod CN „ex 0305 59 90” zastępuje się kodem CN „ex 0305 59 80”,

(3)

W celu zapewnienia przejrzystości rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 należy odpowiednio dostosować.

— kod CN „ex 0305 69 90” zastępuje się kodem CN „ex 0305 69 80”,

(4)

Dostosowania kodów Nomenklatury Scalonej stosuje się od dat wejścia w życie odpowiednich rozporządzeń: w wypadku rozporządzenia (WE) nr 1789/2003 – od dnia 1 stycznia 2004 r., a w wypadku rozporządzenia (WE) nr 1810/2004 – od dnia 1 stycznia 2005 r.

3) dla numeru kontyngentu 09.1515:

— kod CN „2204 21 83” zastępuje „2204 21 84”,

się

kodem

CN

(1) Dz.U. L 240 z 23.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 374/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 281 z 30.10.2003, str. 1. (3) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.

— kod CN „ex 2204 21 84” zastępuje się kodem CN „ex 2204 21 85”.

4.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/7

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postanowienia art. 1 ust. 1 i 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r. Postanowienia art. 1 ust. 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 23 z 20054.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1255/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. określającego stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L203 - 22 z 20054.8.2005

  Decyzja Rady z dnia 29 lipca 2005 r. o powołaniu czterech członków Zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

 • Dz. U. L203 - 19 z 20054.8.2005

  Projekt zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L203 - 17 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L203 - 12 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L203 - 9 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L203 - 8 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

 • Dz. U. L203 - 3 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte

 • Dz. U. L203 - 1 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.