Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 296)

Data ogłoszenia:2005-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 12

Strona 1 z 4
L 204/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 296)

(Jedynie teksty w językach: angielskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)


(2005/596/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

celów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. oraz w każdym następnym 12-miesięcznym okresie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 7,

Artykuł 4 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 określa całkowity obliczony poziom dla wodorochlorofluorowęglowodorów, które producenci i importerzy mogą wprowadzić do obrotu lub stosować do własnych celów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Limity ilościowe związane z wprowadzeniem do obrotu we Wspólnocie substancji kontrolowanych określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 oraz w załączniku III do tego rozporządzenia.

(5)

Komisja opublikowała zawiadomienie dla wspólnotowych importerów substancji kontrolowanych zubażających warstwę ozonową (2) i otrzymała od nich deklaracje dotyczące planowanego przywozu w 2004 r. Następnie Komisja opublikowała kolejne zawiadomienie skierowane do dziesięciu Państw Członkowskich przystępujących do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r. i otrzymała kolejne deklaracje dotyczące planowanego przywozu w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia 2004 r. (3).

(2)

Artykuł 4 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 określa całkowity obliczony poziom dla bromku metylu, który producenci i importerzy mogą wprowadzić do obrotu lub stosować do własnych

W przypadku wodorochlorofluorowęglowodorów przyznanie kontyngentów producentom i importerom jest zgodne z postanowieniami decyzji Komisji 2002/654/WE z dnia 12 sierpnia 2002 r. określającej mechanizm przyznawania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory na lata od 2003 do 2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2077/2004 (Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 28).

(2) Dz.U. C 162 z 11.7.2003, str. 10. (3) Dz.U. C 133 z 11.5.2004, str. 2. (4) Dz.U. L 220 z 15.8.2002, str. 59.

5.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/13

(6)

Należy zmienić decyzję Komisji 2004/176/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie przyznawania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), celem uwzględnienia zwiększonych limitów ilościowych w załączniku III rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zmienionego Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2), z powodu przystąpienia nowych Państw Członkowskich w dniu 1 maja 2004 r. Należy zatem rozdzielić wspomnianą zwiększoną ilość substancji kontrolowanych, które można wprowadzić do obrotu.

4. Ilość substancji kontrolowanych z grupy V (1,1,1-trichloroetan) podlegającej rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, które można dopuścić do swobodnego obrotu we Wspólnocie w 2004 r. ze źródeł spoza terytorium Wspólnoty wynosi 550 060,00 kilogramów ODP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 22 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów otrzymanych ze sztuk bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2916)  (1)

 • Dz. U. L204 - 21 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec w Irlandii zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2911) (1)

 • Dz. U. L204 - 11 z 20055.8.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L204 - 7 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L204 - 3 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 964/2003 na przywóz łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, dokonywanego w drodze przywozów łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali wysyłanych z Filipin zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L204 - 1 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.