Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 207 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1300/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzi, makreli, ostroboków, solioraz statków dokonujących nielegalnych połowów

Data ogłoszenia:2005-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 207 POZ 1

Strona 1 z 6
10.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1300/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzi, makreli, ostroboków, solioraz statków dokonujących nielegalnych połowów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ogólny dopuszczalny połów (TAC) przyjęty dla makreli w obszarze zarządzania IIa (wody inne niż wody WE), Vb (wody WE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV powinien obejmować wody WE i wody międzynarodowe Vb w celu uniknięcia błędnych sprawozdań. W związku z tym, obszar zarządzania powinien zostać odpowiednio zmieniony. TAC przyjęty dla ostroboków w obszarze zarządzania Vb (wody WE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV powinien obejmować wody WE i wody międzynarodowe Vb w celu uniknięcia błędnych sprawozdań. W związku z tym, obszar zarządzania powinien zostać odpowiednio zmieniony. W świetle nowych informacji naukowych, TAC dla soli zwyczajnej może zostać zwiększony do 900 ton w obszarze zarządzania IIIa, IIIb, c, d (wody WE). TAC powinien w związku z tym zostać odpowiednio zmieniony. W roku 2005 powinny zostać wprowadzone środki uzupełniające, aby umożliwić ważenie śledzi, makreli i ostroboków po przetransportowaniu z portu wyładunku. Zgodnie z uzgodnionym zapisem wniosków konsultacji w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Norwegią na rok 2005, Strony mają dostęp do połowów 50 000 ton ich odpowiednich kwot śledzia z Morza Północnego w wodach rejonu IVa i IVb drugiej Strony. Kwoty te mogą zostać zwiększone o 10 000 ton, jeżeli zostanie to wnioskowane. Pismem z dnia 29 czerwca 2005 r., Norwegia zgłosiła taki wniosek. Wspólnota złożyła podobny wniosek w dniu 20 lipca 2005 r. W związku z tym należy wprowadzić te zmiany do prawodawstwa wspólnotowego. W maju 2005 r. Komisja Rybołówstwa PółnocnoWschodniego Atlantyku (NEAFC) przyjęła zalecenie umieszczenia kilku statków na liście statków, w stosunku do których potwierdzono, że dokonywały nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów. Zalecenie w sprawie środków, jakie mają być zastosowane wobec tych statków, zostało przyjęte w lutym 2004 r. Powinno zapewnić się wprowadzenie wymienionego zalecenia do wspólnotowego porządku prawnego.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 27/2005 (2) ustala wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe. Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (IBSFC) przyjęła we wrześniu 2004 r. zalecenie w sprawie zwiększenia na rok 2004 wielkości dopuszczalnych połowów śledzia w jednostce zarządzania 3 o 10 000 ton, co dałoby Finlandii dodatkowe 8 199 ton wielkości dopuszczalnych połowów śledzia. Zalecenie to nie zostało włączone do prawodawstwa Wspólnoty. W następstwie tego Finlandia przekroczyła swoją kwotę o 7 856 ton w roku 2004 w związku z tym, że nie przyznano jej dodatkowych ton. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 776/2005 z 19 maja 2005 r. dostosowującym określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (3), fińska kwota dla śledzia na rok 2005 została zmniejszona o 7 856 ton z powodu tego przekroczenia. W związku z tym, fińska kwota dla śledzia w podrejonie 30–31 powinna zostać zwiększona o 7 856 ton biorąc pod uwagę, że zmniejszenie wynikało z faktu, że zalecenie IBSFC nie zostało włączone do prawodawstwa Wspólnoty. Zmiana ta nie zwiększy ilości śledzia złowionego przez Finlandię w roku 2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 207 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 20 z 200510.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2985)

 • Dz. U. L207 - 17 z 200510.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., linia MON 863) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2950) (1)

 • Dz. U. L207 - 15 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L207 - 13 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES II i IV (wody terytorialne Wspólnoty) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L207 - 12 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L207 - 10 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.