Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2005-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 13

25.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/13

DECYZJA RADY z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości (2005/49/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości zmieniony decyzją Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającą Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (1), w szczególności jej załącznik I art. 3 ust. 3, uwzględniając zalecenie prezesa Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2004 r., a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zgodnie z ust. 3, o którym mowa powyżej, o zasadach działania komitetu decyduje Rada stanowiąca większością kwalifikowaną na zalecenie prezesa Trybunału Sprawiedliwości. Należy zastosować ten przepis,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zasady działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, określone są w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 stycznia 2005 r. W imieniu Rady J.-C. JUNCKER

Przewodniczący

Artykuł 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości przewiduje utworzenie komitetu składającego się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji oraz prawników o uznanej kompetencji.

(1) Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 7.

L 21/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2005

ZAŁĄCZNIK Zasady działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości 1. 2. 3. 4. 5. Komitet składa się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji oraz prawników o uznanej kompetencji. Osobistości te są mianowane na okres czterech lat. Po upływie tego okresu osobistości te mogą być mianowane ponownie. Komitetowi przewodniczy mianowany w tym celu przez Radę jeden z jego członków. Sekretariat Generalny Rady zapewnia obsługę sekretariatu komitetu. Dostarcza on wsparcia administracyjnego niezbędnego dla przebiegu prac komitetu, w tym również w zakresie tłumaczenia dokumentów. Obrady komitetu są ważne, jeżeli obecnych jest co najmniej pięciu jego członków. Komitet podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego. 6. Członkowie komitetu, od których wykonywanie powierzonych im funkcji wymaga wyjazdów poza miejsce zamieszkania, otrzymują zwrot kosztów i dietę, na warunkach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom Rady z dnia 25 lipca 1967 r. określającego uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, a także prezesa, sędziów i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji (1). Wynikłe koszty pokrywa Rada.

(1) Dz.U. 187 z 8.8.1967, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1992/2004 (Dz.U. L 243 z 15.7.2004, str. 23).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 25 z 200525.1.2005

  Drugi budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2004

 • Dz. U. L21 - 21 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 92)

 • Dz. U. L21 - 15 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 34) (1)

 • Dz. U. L21 - 11 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. udzielająca gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Białorusi

 • Dz. U. L21 - 9 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

 • Dz. U. L21 - 8 z 200525.1.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. powołująca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L21 - 5 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r.

 • Dz. U. L21 - 3 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie definicji terytorium gospodarczego Państw Członkowskich do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L21 - 1 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.