Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. powołująca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Data ogłoszenia:2005-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 8

L 21/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 11 stycznia 2005 r. powołująca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2005/46/WE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 21 ust. 2 i art. 195, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 107D, uwzględniając swoją decyzję z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (1), zmienioną decyzją z dnia 14 marca 2002 r. (2), uwzględniając art. 194 Regulaminu, uwzględniając zaproszenie do składania kandydatur (3), uwzględniając głosowanie z dnia 11 stycznia 2005 r.,


POSTANAWIA:

powołać pana Nikiforosa DIAMANDOUROSA na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 stycznia 2005 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 113 z 4.5.1994, str. 15. (2) Dz.U. L 92 z 9.4.2002, str. 13. (3) Dz.U. C 213 z 25.8.2004, str. 9.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 25 z 200525.1.2005

  Drugi budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2004

 • Dz. U. L21 - 21 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 92)

 • Dz. U. L21 - 15 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 34) (1)

 • Dz. U. L21 - 13 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L21 - 11 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. udzielająca gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Białorusi

 • Dz. U. L21 - 9 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

 • Dz. U. L21 - 5 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r.

 • Dz. U. L21 - 3 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie definicji terytorium gospodarczego Państw Członkowskich do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L21 - 1 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.