Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Data ogłoszenia:2005-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 9

25.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/9

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (2005/47/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

tego gwarancją wspólnotową oraz ryzyka handlowego ponoszonego przez EBI.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zgodnie z systemem podziału ryzyka gwarancja budżetowa obejmuje, oprócz ryzyka politycznego wynikającego z zakłóceń w przepływie pieniądza, wywłaszczenia, wojen lub niepokojów społecznych, również ryzyko wynikające z odmowy ochrony prawnej w przypadku naruszenia niektórych umów przez rząd państwa trzeciego lub inne organy.

Traktat o Przystąpieniu podpisany w dniu 16 kwietnia 2003 r. wszedł w życie w dniu 1 maja 2004 r. W sprawozdaniu (1) przygotowanym przez Komisję zgodnie art. 1 ust. 1 akapit trzeci decyzji Rady 2000/24/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby projektów prowadzonych poza obszarem Wspólnoty (Europa Środkowa i Wschodnia, kraje basenu Morza Śródziemnego, Ameryka Łacińska i Azja oraz Republika Południowej Afryki) (2) stwierdza się, że właściwe jest wprowadzenie do tej decyzji kilku zmian, w szczególności ze względu na rozszerzenie Unii Europejskiej. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze w dniach 12 i 13 grudnia 2002 r. stwierdzono, że od roku 2004 wsparcie przedakcesyjne dla Turcji finansowane będzie w ramach pozycji budżetowej „wydatki przedakcesyjne”. Od dnia przyjęcia decyzji 2000/24/WE doświadczenie EBI w zakresie zmieniających się praktyk w obszarze gwarancji zabezpieczających inwestycje ukazało potrzebę dokonania przeglądu zakresu ryzyka politycznego obję-

(6)

(2)

Zgodnie z systemem podziału ryzyka EBI powinien zabezpieczać ryzyko handlowe za pomocą gwarancji niepaństwowych osób trzecich lub za pomocą każdego innego zabezpieczenia lub zabezpieczenia dodatkowego, jak również polegając na sile finansowej dłużnika, zgodnie ze swoimi zwykle stosowanymi kryteriami.

(7)

Perspektywa finansowa na lata 2000–2006, zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej zakłada i poprawy procedury budżetowej (3), w budżecie wspólnotowym pułap rezerwy na gwarancje pożyczkowe w wysokości 200 milionów EUR (wg cen z roku 1999) rocznie.

(3)

(8)

(4)

Bliska współpraca między EBI a Komisją powinna zapewnić spójność i synergię z programami współpracy geograficznej Unii Europejskiej oraz zapewnić, że operacje pożyczkowe EIB uzupełnią i wzmocnią polityki Unii Europejskiej wobec tych regionów.

(9)

(1) KOM(2003) 603. (2) Dz.U. L 9 z 13.1.2000, str. 24. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2001/778/WE (Dz.U. L 292 z 9.11.2001, str. 43).

Decyzja 2000/24/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

L 21/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

— Specjalny program działań wspierający konsolidację i intensyfikację Unii Celnej Turcja–WE: 450 milionów EUR; i może zostać wykorzystany najpóźniej do dnia 31 stycznia 2007 r. Kredyty już podpisane należy uwzględnić jako odliczenie od pułapów regionalnych.”; b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: i) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „— południowo-wschodnie kraje sąsiedzkie: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Turcja”;

Artykuł 1 W decyzji 2000/24/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Wspólnota udziela Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) gwarancji globalnej w zakresie wszelkich płatności nie otrzymanych przez niego, ale wymagalnych z tytułu otwartych kredytów, zgodnie ze swoimi zwykle stosowanymi kryteriami oraz wspierając stosowne cele polityki zewnętrznej Wspólnoty, na projekty inwestycyjne realizowane w południowowschodnich krajach sąsiedzkich, w krajach basenu Morza Śródziemnego, Ameryce Łacińskiej i Azji oraz w Republice Południowej Afryki.”; ii) w akapicie drugim zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Całkowity pułap otwartych kredytów jest równy kwocie 19 460 milionów EUR i podzielony jest w następujący sposób: — południowo-wschodnie kraje sąsiedzkie: 9 185 milionów EUR, — kraje basenu Morza Śródziemnego: 6 520 milionów EUR, — Ameryka Łacińska i Azja: 2 480 milionów EUR, — Republika Południowej Afryki: 825 milionów EUR, W imieniu Rady

C. VEERMAN

ii) w tiret drugim skreśla się wyrazy: „Cypr”, „Malta” oraz „Turcja”; 2) w art. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: „Komisja składa sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszej decyzji najpóźniej do dnia 31 lipca 2006 r.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 25 z 200525.1.2005

  Drugi budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2004

 • Dz. U. L21 - 21 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 92)

 • Dz. U. L21 - 15 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 34) (1)

 • Dz. U. L21 - 13 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L21 - 11 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. udzielająca gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Białorusi

 • Dz. U. L21 - 8 z 200525.1.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. powołująca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L21 - 5 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r.

 • Dz. U. L21 - 3 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie definicji terytorium gospodarczego Państw Członkowskich do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L21 - 1 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.