Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1)

Data ogłoszenia:2005-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 3

Tam, gdzie jest to stosowne, wymienione opisy i środki mogą być częścią systemu jakości sporządzonego przez podmiot gospodarczy. Opis oraz odpowiednie środki muszą być zawarte w deklaracji podpisywanej przez odpowiedzialny podmiot gospodarczy. Ponadto deklaracja ta musi zawierać zobowiązanie podmiotu gospodarczego: — do wykonywania czynności zgodnie z art. 5, 6, 6a i odpowiednio art. 11 niniejszego rozporządzenia i/lub rozporządzenia (WE) nr 223/2003, — do zaakceptowania, w przypadku naruszenia lub nieprawidłowości, wprowadzenia środków określonych w art. 9 ust. 9 niniejszego rozporządzenia i w stosowanych przypadkach w art. 10 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, oraz — do zaakceptowania obowiązku pisemnego powiadomienia kupujących produkt w celu zapewnienia, aby oznakowania odnoszące się do metody produkcji ekologicznej zostały usunięte z jego produkcji. Deklaracja ta musi zostać zweryfikowana przez jednostkę lub organ kontrolny wydający sprawozdanie stwierdzające ewentualne braki i niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia. Podmiot gospodarczy musi kontrasygnować to sprawozdanie oraz podjąć niezbędne środki naprawcze. 4. Powiadamianie Odpowiedzialny podmiot gospodarczy musi zgłosić wszelkie zmiany w opisie lub środkach określonych w pkt 3 i w przepisach o wstępnej kontroli przewidzianych w sekcjach A, B, C, D i E przepisów szczególnych niniejszego Załącznika do jednostki kontrolującej lub organu kontroli w odpowiednim czasie.


13.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/13

5. Wizyty kontrolne Jednostka lub organ kontrolny przeprowadza pełną fizyczną kontrolę wszystkich podmiotów gospodarczych przynajmniej raz do roku. Jednostka lub organ kontrolny może pobierać próbki do testowania produktów niezatwierdzonych na podstawie niniejszego rozporządzenia lub celem sprawdzenia technik produkcji niezgodnych z niniejszym rozporządzeniem. Próbki można także pobierać i analizować celem wykrycia ewentualnego skażenia produktami niezatwierdzonymi. Jednakże analizy takie muszą być wykonywane w przypadku podejrzenia zastosowania produktów niezatwierdzonych. Sprawozdanie kontrolne musi zostać sporządzone po każdej wizycie kontrolnej i kontrasygnowane przez osobę odpowiedzialną za jednostkę produkcyjną lub jej przedstawiciela.

Ponadto jednostka lub organ kontroli dokonuje kontroli wyrywkowych, zapowiedzianych lub niezapowiedzianych, opartych na ogólnej ocenie ryzyka niezgodności z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniem (WE) nr 223/2003, biorąc pod uwagę przynajmniej wyniki poprzednich kontroli, ilość danych produktów i ryzyko zamiany produktów.

6. Dokumentacja księgowa Ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa musi być przechowywana w jednostce produkcyjnej lub w jej obiektach, aby umożliwić podmiotowi gospodarczemu oraz jednostce lub organowi kontrolnemu sprawdzenie:

— dostawcy i, jeśli różni, sprzedawcy lub eksportera produktów,

— rodzaju i ilości produktów określonych w art. 1, dostarczonych do jednostki produkcyjnej i, kiedy to stosowne, wszystkich zakupionych materiałów oraz użycia tych materiałów i, kiedy to stosowne, składu mieszanek paszowych,

— rodzaju i ilości produktów określonych w art. 1 przechowywanych w obiektach jednostki,

— rodzaju, ilości i odbiorców oraz, jeśli różni, nabywców, oprócz ostatecznych konsumentów, wszelkich produktów określonych w art. 1, które opuściły jednostkę produkcyjną lub obiekty czy magazyny pierwszego odbiorcy,

— w przypadku podmiotów gospodarczych, które nie przechowują lub nie mają bezpośrednio do czynienia z wymienionymi produktami, rodzaju i ilości produktów określonych w art. 1, zakupionych i sprzedanych, oraz dostawców, a jeśli różni, sprzedających lub eksporterów i kupujących, a jeśli różni, odbiorców.

Dokumentacja księgowa musi zawierać wyniki kontroli przy odbiorze produktów oraz wszelkie inne informacje wymagane przez jednostkę lub organ kontrolny do celów należytej kontroli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 20 z 200513.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących, między innymi, z Arabii Saudyjskiej

 • Dz. U. L211 - 17 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L211 - 16 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L211 - 15 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L211 - 6 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2002/928/WE, 2004/129/WE, 2004/140/WE, 2004/247/WE i 2005/303/WE w odniesieniu do okresu czasu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i dalszego stosowania niektórych substancji nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L211 - 4 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L211 - 1 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1333/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.