Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1)

Data ogłoszenia:2005-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 3

Dane księgowe muszą być udokumentowane odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi.

Księgowość musi wykazywać saldo dochodów i wydatków.”;

b) tytuł pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. Pakowanie i transport produktów do innych podmiotów gospodarczych lub jednostek produkcyjnych”; c) po pkt 7 wprowadza się punkt 7a w brzmieniu: „7a. Otrzymywanie produktów z innych jednostek i od innych podmiotów gospodarczych Podczas przyjmowania produktów określonych w art. 1 podmiot gospodarczy sprawdza zamknięcie opakowań lub pojemników, gdzie jest to wymagane, oraz obecność oznakowania określonego w pkt 7. Podmiot gospodarczy porównuje informacje na etykiecie określonej w pkt 7 z informacjami w dokumentach towarzyszących. Wynik tej weryfikacji należy wyraźnie podać w dokumentacji księgowej określonej w pkt 6.”;


L 211/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2005

d) punkt 8 otrzymuje brzmienie: „8. Składowanie produktów Pomieszczeniami do składowania produktów należy zarządzać w taki sposób, aby zapewnić identyfikację partii towaru i uniknąć mieszania się z produktami i/lub substancjami niespełniającymi wymagań niniejszego rozporządzenia lub zanieczyszczenia nimi. Zawsze musi być możliwa wyraźna identyfikacja produktów określonych w art. 1.” 3) w przepisach szczególnych wprowadza się następujące zmiany: a) w sekcji A skreśla się akapit szósty; b) sekcja B otrzymuje brzmienie: „B. Jednostki dla przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych oraz środków spożywczych składających się z produktów roślinnych i zwierzęcych Niniejsza sekcja ma zastosowanie do każdej jednostki produkcyjnej zajmującej się przygotowaniem, zgodnie z definicją w art. 4 ust. 3, produktami określonymi w art. 1 ust. 1, na własny rachunek lub na rachunek strony trzeciej, włączając także w szczególności: — jednostki zajmujące się pakowaniem i/lub przepakowywaniem takich produktów, — jednostki zajmujące się znakowaniem i/lub ponownym znakowaniem takich produktów. 1. Kontrola wstępna Pełny opis jednostki, określony w pkt 3 przepisów ogólnych niniejszego Załącznika, musi wykazywać obiekty używane do przyjmowania, przetwarzania, pakowania, znakowania i składowania produktów rolnych przed i po działaniach ich dotyczących, jak również procedury dotyczące transportu produktów. 2. Jednostki przetwórcze zajmujące się także produktami niepochodzącymi z rolnictwa ekologicznego Jeśli produkty, które nie są określone w art. 1, są również przetwarzane, pakowane lub składowane w danej jednostce przetwórczej: — jednostka ta musi posiadać obszary fizycznie lub chronologicznie wydzielone w ramach obiektów do składowania produktów określonych w art. 1, przed i po czynnościach, — działania muszą być wykonywane w sposób ciągły aż do całkowitego zakończenia, fizycznie lub chronologicznie odseparowane od podobnych działań wykonywanych na produktach nieobjętych art. 1, — jeżeli działania takie nie są wykonywane w określonym czasie lub w ustalonym dniu, należy o nich zawiadamiać z wyprzedzeniem, w terminie uzgodnionym z jednostką lub organem kontrolnym, — należy podjąć wszelkie środki, aby zapewnić identyfikację partii i uniknąć pomieszania lub zamiany z produktami nieuzyskanymi zgodnie z przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, — działania prowadzone na produktach, zgodnie z przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, muszą być wykonywane jedynie po oczyszczeniu urządzeń produkcyjnych. Skuteczność środków podjętych dla oczyszczenia urządzeń musi zostać sprawdzona i zarejestrowana. 3. Pakowanie i transport produktów do jednostek przetwórczych Mleko, jaja i produkty jajczarskie pochodzące z rolnictwa ekologicznego należy gromadzić oddzielnie od produktów produkowanych niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na zasadzie odstępstwa i z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody jednostki lub organu kontrolnego, może nastąpić jednoczesne gromadzenie, o ile podjęte zostały właściwe środki zabezpieczające przed jakąkolwiek możliwością pomieszania lub zamiany z produktami produkowanymi niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz zapewniające identyfikację produktów produkowanych zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Podmiot gospodarczy przechowuje informacje dotyczące dni zbioru, godzin, rejonu i daty oraz czasu przyjęcia produktów, dostępne dla jednostki lub organu kontrolnego.”; c) w sekcji E skreśla się punkt 6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 20 z 200513.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących, między innymi, z Arabii Saudyjskiej

 • Dz. U. L211 - 17 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L211 - 16 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L211 - 15 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L211 - 6 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2002/928/WE, 2004/129/WE, 2004/140/WE, 2004/247/WE i 2005/303/WE w odniesieniu do okresu czasu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i dalszego stosowania niektórych substancji nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L211 - 4 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L211 - 1 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1333/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.