Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 664/2005 ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

Data ogłoszenia:2005-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 9

Strona 1 z 2
18.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1353/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 664/2005 ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 14 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

CN 1702 30 51 90, 1702 30 59 90, 1702 30 91 90, 1702 30 99 90, 1702 40 90 90, 1702 90 50 91, 1702 90 50 99, 1702 90 75 90 i 1702 90 79 90, nie są uwzględnione w tabeli I ani II. Zatem art. 4 ust. 3 Protokołu nr 2 do umowy nie ma zastosowania do wspomnianych produktów. Dlatego możliwe jest przyznanie refundacji do wywozu tych produktów do Szwajcarii. Należy zatem zmienić kod miejsca przeznaczenia w odniesieniu do tych produktów ustalony w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 664/2005 w celu uwzględnienia Szwajcarii od dnia 29 kwietnia 2005 r. – daty wejścia w życie wymienionego rozporządzenia. Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (zwana dalej „umową”) została zatwierdzona decyzją Rady 2005/45/WE (3). Artykuł 4 ust. 3 Protokołu nr 2 do umowy przewiduje, że w odniesieniu do cukru (kody 1701, 1702 i 1703 zharmonizowanego systemu) używanego do wytwarzania produktów wymienionych w tabeli I i tabeli II wspomnianego Protokołu, Umawiające się Strony nie mogą przyznawać refundacji wywozowych ani częściowego lub całkowitego zwrotu, umorzenia lub zwolnienia z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym. Produkty określone w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 664/2005 (4), objęte kodami

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 664/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 kwietnia 2005 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. (3) Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 17. (4) Dz.U. L 108 z 29.4.2005, str. 29.

L 213/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

Kod produktu Miejsce przeznaczenia Jednostka miary Wysokość refundacji Kod produktu Miejsce przeznaczenia Jednostka miary Wysokość refundacji

1102 20 10 9200 (1) 1102 20 10 9400 (1) 1102 20 90 9200 (1) 1102 90 10 9100 1102 90 10 9900 1102 90 30 9100 1103 19 40 9100 1103 13 10 9100 (1) 1103 13 10 9300 (1) 1103 13 10 9500 (1) 1103 13 90 9100 (1) 1103 19 10 9000 1103 19 30 9100 1103 20 60 9000 1103 20 20 9000 1104 19 69 9100 1104 12 90 9100 1104 12 90 9300 1104 19 10 9000 1104 19 50 9110 1104 19 50 9130 1104 29 01 9100 1104 29 03 9100 1104 29 05 9100 1104 29 05 9300 1104 22 20 9100 1104 22 30 9100 1104 23 10 9100

C10 C10 C10 C11 C11 C11 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C12 C11 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10

EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t

57,95 49,67 49,67 0,00 0,00 0,00 0,00 74,50 57,95 49,67 49,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,22 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,09

1104 23 10 9300 1104 29 11 9000 1104 29 51 9000 1104 29 55 9000 1104 30 10 9000 1104 30 90 9000 1107 10 11 9000 1107 10 91 9000 1108 11 00 9200 1108 11 00 9300 1108 12 00 9200 1108 12 00 9300 1108 13 00 9200 1108 13 00 9300 1108 19 10 9200 1108 19 10 9300 1109 00 00 9100 1702 30 51 9000 (2) 1702 30 59 9000 (2) 1702 30 91 9000 1702 30 99 9000 1702 40 90 9000 1702 90 50 9100 1702 90 50 9900 1702 90 75 9000 1702 90 79 9000 2106 90 55 9000

C10 C10 C10 C10 C10 C10 C13 C13 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10

EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t

47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10,35 0,00 0,00 0,00 0,00 66,22 66,22 66,22 66,22 0,00 0,00 0,00 64,88 49,67 64,88 49,67 49,67 64,88 49,67 67,98 47,18 49,67

(1) W odniesieniu do produktów poddanych obróbce termicznej powodującej wstępną zelatynizację skrobi nie przynaje się zadnyc refundacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 16 z 200518.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie monitorowania i oceny sytuacji w dziedzinie praw pracowników na Białorusi w kontekście czasowego wycofania preferencji handlowych

 • Dz. U. L213 - 14 z 200518.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3121) (1)

 • Dz. U. L213 - 11 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L213 - 7 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 5 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów homara norweskiego w strefie ICES VIIIc przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 3 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 1 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.