Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 14

Strona 14 z 25

10) Dotyczy wszystkich pól: nie wolno używać spacji na początku lub końcu pola. 11) Pliki spełniające te zasady powinny wyglądać tak jak poniższy (przykład na rok budżetowy 2004): F100;F101;F106;F107;F108;F109 BE01;154678;+152.50;EUR;20030715;050201011000001 BE01;024578;-1000.00;EUR;20030905;050208031502002 BE01;154985;9999.20;EUR;20030101;050205011100001 BE01;100078;+152.75;EUR;20030331;050208091515002 BE01;215452;+0.50;EUR;20030615;050201011000002 (należy zauważyć: +0.50, a nie +.50) BE01;123456;21550.15;EUR;20030101;050805013810001 itp. (inne rzędy danych z polami w tym samym układzie). 2.5. Pliki danych o cechach opisanych w pkt 2.4 przesyłane są z przesyłką typu „X-TABLE-DATA” (patrz STADIUMClient). 2.6. Program komputerowy do sprawdzania formatu plików komputerowych przed wysłaniem ich do Komisji („WinCheckCsv”) jest załączony do programu do przesyłania danych (STADIUM-Client). Zachęca się agencje płatnicze do zainstalowania programu sprawdzającego z CIRCA oddzielnie do celów zatwierdzania bez połączenia sieciowego. 3. Dokumentacja Organ koordynujący Państwa Członkowskiego musi przesłać notę wyjaśniającą dla każdej agencji płatniczej za pośrednictwem STATEL/STADIUM jedyne jeżeli zachodzi poniższa sytuacja: 1) W celu wyjaśnienia różnic, dla poszczególnych podpozycji budżetowych, pomiędzy deklaracją roczną (1), jako częścią procedury rocznego rozliczenia finansowego (nie tabeli 104), a sumą zapisów w plikach komputerowych (Σ F106). STADIUM-Client zawiera szczególny typ przesyłki do tego rodzaju transferu, tj. „NOTĘ WYJAŚNIAJĄCĄ”. 2) Po drugie, w celu objaśnienia wszystkich używanych w polach kodów, dla których załącznik III nie ustanawia kodów standardowych. STADIUM-Client zawiera szczególny typ przesyłki do tego rodzaju transferu, tj. „LISTĘ KODÓW”. Nota wyjaśniająca ma wygląd zwykłego listu. W szczególności tożsamość nadawcy lub agencji płatniczej oraz nazwa lub jednostka administracyjna adresata muszą być wyraźnie oznaczone.


(1) Deklaracja roczna: dane wysyłane za pośrednictwem STATEL/STADIUM z wykorzystaniem przesyłki typu „DEKLARACJA _ROCZNA”.

L 214/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

4.

Transfer danych Organ koordynujący musi przesłać pliki komputerowe w całości i tylko jeden raz. Jeżeli organ koordynujący odkryje, że przesłano nieprawdziwe dane lub, że pojawił się problem przy transferze danych, musi niezwłocznie powiadomić Komisję. Należy wskazać wszystkie pliki, które zawierają nieprawidłowe informacje. Należy zażądać od Komisji usunięcia tych plików. Następnie, w celu uniknięcia nadpisywania zapisów komputerowych lub plików z danymi, organ koordynujący musi przesłać poprawne pliki komputerowe w celu zastąpienia w całości wcześniejszych nieprawidłowych informacji.

19.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/39

ZAŁĄCZNIK III „AIDE-MÉMOIRE” Rok finansowy 2006 SPIS TREŚCI

Strona

1.

DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F100: F101: F102: F103: F103B: F105: F105A: F105B: nazwa agencji płatniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer referencyjny płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer referencyjny poprzedniej płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rodzaj płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . udział sektora prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . płatność obarczona sankcją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . redukcja zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.