Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 18

Strona 18 z 25

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/43

F103B:

udział sektora prywatnego

Pole to powiązane jest z polem F510A, w którym Komisja wymaga podania wartości procentowej stanowiącej finansowanie z EFOGR. W zależności od dokonywanej przez dany kraj interpretacji wartości procentowej w polu F510A, pole F103B może być wymagane lub nie. Jeżeli finansowanie z EFOGR jest wyrażone jako procent łącznej inwestycji, należy tutaj podać kwotę udziału sektora prywatnego. Łączna wysokość inwestycji zdefiniowana jest jako łączne koszty dopuszczalne w ramach EFOGR. Jeżeli zamiast tego pole F510A jest wyrażone jako procent łącznych dopuszczalnych wydatków publicznych, tzn. na poziomie krajowym i europejskim, wówczas pole to można pominąć.


Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

F105:

płatność obarczona sankcją

Wymagany format: tak = „Y”; nie = „N”. F105A: redukcja zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999

W polu F105A w tabeli X należy wskazać kwoty zatrzymane (ujemne) na podstawie art. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999. Pole F105A należy stosować dla każdej pozycji budżetowej, dla której dokonano zatrzymania kwot.

Nie ma specjalnej pozycji budżetowej do deklarowania płatności dokonanych z wykorzystaniem kwot zatrzymanych na podstawie art. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999. Płatności te będą zatem wykazywane w polu F105A dla odpowiednich pozycji budżetowych (050401054030, 050401064040, 050401084050 i 050401114070). Są one wykazywane jako kwoty dodatnie wskazujące na to, że wydatki są finansowane z kar nałożonych za nieprzestrzeganie systemów ochrony środowiska naturalnego czy systemu modulacji. Natomiast w przypadku pomocy bezpośredniej w polu F105A należy wykazać kwotę ujemną, co wskazuje na redukcję pomocy bezpośredniej.

Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną liczbę od 0 do 9 włącznie.

F105B:

Zasada współzależności: zmniejszenie płatności lub wykluczenie z płatności zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

W polu F105B należy wskazać kwoty zmniejszone lub wykluczone na podstawie art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. (Ujemną) kwotę wynikającą z zasady współzależności należy wskazać dla każdej pozycji budżetowej objętej pomocą bezpośrednią. Dotyczy to zmniejszenia w wysokości 100 % przyznanego rolnikowi tj. bez uwzględnienia 25 % kwot zatrzymanych zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003.

Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną liczbę od 0 do 9 włącznie.

F106:

kwota

Kwota każdej pojedynczej pozycji płatności w walucie wskazanej w polu F107. Suma tych kwot (F106) według kodu budżetu (F109) zasadniczo odpowiadać będzie kwotom zadeklarowanym w tabeli 104. Kwoty w polu F106 dotyczą tylko wydatków z EFOGR. Wydatki krajowe nie pojawią się w tej pozycji.

Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

F107:

jednostka walutowa

Wymagany format: wg kodu ISO 4217, np. DKK, EUR, GBP, SEK, itd.

Patrz również wykaz kodów F107 aktualizowany w CAP-ED:

https://awai.cec.eu.int/

L 214/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

F108:

data płatności

Data określająca miesiąc dokonania zgłoszenia do EFOGR. Wymagany format: „RRRRMMDD” (czterocyfrowy rok, dwucyfrowy miesiąc, dwucyfrowy dzień). F109: kod budżetu EFOGR

Należy podać pełny kod struktury budżetu według działalności, w tym tytuł, rozdział, artykuł, pozycję i podpozycję. Wymagany format: ABB bez spacji: „999999999999999”, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. W brakujące miejsca należy wpisać zera (np. 05020901160 staje się 050209011600000). F110: rok lub okres wprowadzenia do obrotu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.