Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 20

Strona 20 z 25

L 214/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

F307:

jednostka przechowująca dokumenty towarzyszące

Tylko, gdy jest inna od określonej w polu F304.

4.

DANE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ: F402: kwota zabezpieczenia manipulacyjnego (innego niż gwarancja przetargowa)

Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.

5.

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW: Wstępna uwaga dotycząca ilości: zgodnie z podstawową zasadą, ilości, obszary i liczba zwierząt muszą być wykazane tylko raz. W przypadku płatności zaliczkowej, po której następuje płatność salda, ilość należy podać w rejestrze płatności zaliczkowej. Korekty ilości, obszarów i liczby zwierząt należy wykazać w rejestrach obejmujących saldo i późniejsze płatności. W przypadku sum odzyskanych, jeżeli kwota wnioskowana jest obniżona z powodu nieprawidłowo podanych ilości, obszarów czy liczby zwierząt, korekty ilości należy wskazać za pomocą znaku minus. F500: kod produktu/kod sub-środka w zakresie rozwoju obszarów wiejskich


Państwa Członkowskie muszą sporządzić własne listy kodów oraz załączyć je w nocie wyjaśniającej do pliku(ów) płatności. W przypadku środków rozwoju obszarów wiejskich w stosownym miejscu należy wskazać kod dla każdego wdrożonego sub-środka (np. rodzaj środka agro-ekologicznego). Dla linii budżetowej odpowiadającej wydatkom na rozwój obszarów wiejskich w nowych Państwach Członkowskich (pozycja budżetu 050404000000), należy podać jedno lub dwuznakowy kod odpowiadający poniższej liście:

Kod

Znaczenie

A B C D E F G H I J K L

Inwestycje w gospodarstwa rolne Podejmowanie działalności przez młodych rolników Kształcenie zawodowe Wcześniejsza emerytura Obszary o mniej korzystnych warunkach gospodarowania i obszary podlegające ograniczeniom ekologicznym Agrośrodowisko i warunki utrzymania zwierząt Poprawa przetwórstwa i obrotu produktami rolnymi Zalesienie użytków rolnych Inne działania w zakresie leśnictwa Poprawa jakości gruntów Reparcelacja gruntów Wdrożenie usług związanych z przejęciem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego, wdrożenie i zapewnienie usług doradztwa w zakresie prowadzenia i popularyzacji gospodarstw rolnych Wprowadzenie do obrotu produktów rolnych wysokiej jakości Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej i ludności obszarów wiejskich Odnowa i rozwój wsi, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi

M N O

19.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/47

Kod

Znaczenie

P

Zróżnicowanie działalności rolnej lub działalności pokrewnej w celu zapewnienia wielozawodowości lub rozwinięcia innych możliwości osiągania dochodów Zarządzanie zasobami wodnymi dla potrzeb rolnictwa Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką i rzemiosłem Ochrona środowiska w zakresie rolnictwa, leśnictwa i zachowania krajobrazu, jak również poprawa warunków utrzymania zwierząt Odtworzenie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego wskutek klęsk żywiołowych i wdrożenie właściwych instrumentów zapobiegawczych Montaż finansowy Przestrzeganie norm Korzystanie z usług doradczych w celu wdrożenia norm Dobrowolne uczestnictwo rolników w programach na rzecz wysokiej jakości żywności Działalność stowarzyszeń producentów mająca na celu podniesienia jakości żywności Restrukturyzacja gospodarstw niskoprodukcyjnych Stowarzyszenia producentów Pomoc techniczna Uzupełnienie dopłat bezpośrednich Uzupełnienie pomocy państwa na Malcie Rolnicy pełnoetatowi na Malcie

Q R S T

U

V X Y Z AA AB AC AD AE AF AG

W przypadku restrukturyzacji lub przekształcenia winnicy (pozycja budżetu 050209071650), należy podać kody środków. Kody te dotyczą definicji środków określonych przez właściwe organy Państw Członkowskich zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1227/2000.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.