Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 21

Strona 21 z 25

W przypadku refundacji wywozowych pole F500 jest wymagane tylko, jeżeli pole F804 zawiera elementy, dla których została ustalona refundacja wywozowa. Następnie w polu F500 należy określić kod towarów (zasadniczo kod CN podany w rubryce 33 dokumentu SAD; 8 cyfr) dla towarów nie objętych załącznikiem 1 lub kod produktu dla końcowych przetworzonych produktów rolnych.

W przypadku systemu małych gospodarstw, należy zastosować następujący wykaz kodów:

Kod

Gdzie płatność ryczałtowa obejmuje:


A B C

element pomocy obszarowej element premii za zwierzęta zarówno element premii za zwierzęta, jak i pomocy obszarowej

L 214/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

F502:

ilość podlegająca płatnościom (liczba zwierząt, hektarów, itd.)

Patrz: wstępne uwagi w pozycji 5 (dane dotyczące produktów). W przypadku rozwoju obszarów wiejskich ilość podlegająca płatnościom powinna być wyrażona w jednostce odpowiadającej danemu sub-środkowi agro-ekologicznemu wskazanemu w polu F500. Tabela zgodności pomiędzy kodem sub-środków (np. obniżenie nakładów) podanym w polu F50 i jednostką do obliczenia premii (np. ha) użytą w polu F502 powinny zostać przedstawione w notatce objaśniającej załączonej do pliku(ów) płatności. W przypadku sektora wina, należy podać zawartość alkoholu w produktach uzyskanych w wyniku destylacji. W przypadku wszystkich innych sektorów ilość podlegająca płatnościom powinna zostać wyrażona w jednostce określonej w rozporządzeniu jako podstawa do wypłaty premii. Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. Z możliwością zwiększenia liczby miejsc po przecinku, jeśli jest to istotne (maksymalnie do 6). F503: ilość objęta złożonym wnioskiem o płatność (ilość zgłoszona)

Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. Z możliwością zwiększenia liczby miejsc po przecinku, jeśli jest to istotne (maksymalnie do 6). F507: produktywność

Reprezentatywna produktywność stosowana do obliczania płatności wyrównawczej (zgodnie z planem regionalizacji na podstawie art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999). Wymagany format: 9…9.999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. F508A: obszar objęty złożonym wnioskiem o płatność

Obszar objęty wnioskiem. Patrz: wstępna uwaga w pozycji 5 (dane dotyczące produktów). W przypadku pozycji budżetu 050404000000 (Rozwój obszarów wiejskich w nowych Państwach Członkowskich) pole to wymagane jest jedynie dla środków E, F i H. Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. F508B: obszar objęty dokonywaną płatnością

Obszar, od którego dokonywana jest płatność. W przypadku pozycji budżetu 050404000000 (Rozwój obszarów wiejskich w nowych Państwach Członkowskich) pole to wymagane jest jedynie dla środków E, F i H. Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. F509A: obszar deklarowany niesłusznie

Różnica między obszarem deklarowanym i stwierdzonym. Zawyżenie ma miejsce, gdy obszar deklarowany przekracza obszar stwierdzony i jest wyrażone liczbą dodatnią. Zaniżenie ma miejsce, gdy obszar stwierdzony przekracza obszar deklarowany i jest wyrażone liczbą ujemną. Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. F510: numer rozporządzenia Wspólnoty i artykułu

W przypadku towarów objętych interwencją należy podać instrument ad hoc opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/49

F510A:

współczynnik finansowania przez Wspólnotę (%)

Odsetek ogólnej pomocy finansowany z EFOGR. Odsetek ten może być obliczony w stosunku do łącznej inwestycji stanowiącej sumę kosztów dopuszczalnych w ramach EFOGR obejmujących wkład sektora prywatnego (patrz: F103B), lub też alternatywnie w stosunku do łącznych wydatków publicznych dopuszczalnych w ramach EFOGR, tzn. z wyłączeniem wkładu sektora prywatnego. Wymagany format: +99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. F511: współczynnik pomocy z EFOGR (w euro) na jednostkę miary

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.