Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 22

Strona 22 z 25

Z wyjątkiem sytuacji gdy w ciągu całego roku gospodarczego nie zajdą żadne zmiany w polu F511 lub F512. Wymagany format: 9…9.999999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. Zastosowanie 6 miejsc po przecinku może wydawać się dziwne, lecz niektóre regulacje takie jak rozporządzenie Rady (WE) nr 660/1999 ustalają premię w kwocie do pięciu miejsc po przecinku nawet w euro. Dla uwzględnienia wszelkich ewentualności liczbę miejsc po przecinku zwiększono do sześciu. F512: kurs przeliczeniowy


Rolniczy kurs przeliczeniowy stosowany w odniesieniu do płatności (chyba że w ciągu całego roku gospodarczego nie zajdą żadne zmiany w polu F511 lub F512). Wymagany format: 9…9.999999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. F513: współczynnik pomocy z EFOGR (w walucie określonej w polu F107) na jednostkę miary

Wymagany format: 9…9.999999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9 (patrz: komentarz do F511) F515: dostawy brutto

„Dostawy brutto” obejmują wszelkie dostarczone ilości mleka i produktów mlecznych zdefiniowane w art. 5 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003, bez korekty w zakresie zawartości tłuszczu. Wymagany format: +99…99.999 lub -99…99.999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. Istnieje możliwość zwiększenia liczby miejsc po przecinku, jeśli jest to istotne (maksymalnie do 6). F517: rzeczywista zawartość tłuszczu

Wykazana w wynikach analizy laboratoryjnej, wyrażona jako procent a nie w gramach lub kilogramach. Wymagany format: 9…9.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9, z możliwością zwiększenia liczby miejsc po przecinku, jeśli jest to istotne (maksymalnie do 6). F518: dostawy po korekcie

Dostarczone ilości skorygowane o zawartość tłuszczu zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004. Wymagany format: +99…99.999 lub -99…99.999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9, z możliwością zwiększenia liczby miejsc po przecinku, jeśli jest to istotne (maksymalnie do 6). F519: sprzedaż bezpośrednia

Mleko i ekwiwalent mleka określony w art. 5 lit. g) rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003. Wymagany format: +99…99.999 lub -99…99.999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9, z możliwością zwiększenia liczby miejsc po przecinku, jeśli jest to istotne (maksymalnie do 6).

L 214/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

F519B:

dostawy po (ewentualnych) korektach administracyjnych

Sektor mleka: „korekty administracyjne” oznaczają korekty wprowadzane przez agencję płatniczą do ilości zgłoszonych przez kupujących. Zmiany te muszą być zawsze wykazane osobno od ilości zgłoszonych przez kupujących. Korekty mogą być dodatnie i ujemne. Zmiany netto należy wykazać w porównaniu z sytuacją sprzed korekty. Nie przewiduje się uwzględniania tu korekt ryczałtowych. Korekty wynikające z kontroli na miejscu, na mocy art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004, należy rejestrować w polach od F600 do F603. Wymagany format: +99…99.999 lub -99…99.999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9, z możliwością zwiększenia liczby miejsc po przecinku, jeśli jest to istotne (maksymalnie do 6). F519C: sprzedaż bezpośrednia po (ewentualnych) korektach administracyjnych

Definicja korekt administracyjnych, patrz pole F519B. Wymagany format: +99…99.999 lub -99…99.999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. Istnieje możliwość zwiększenia liczby miejsc po przecinku, jeśli jest to istotne (maksymalnie do 6). F520: ilości dostarczone powyżej lub poniżej ustalonego kontyngentu

Wymagany format: +99…99.999 lub -99…99.999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9. F521: sprzedaż bezpośrednia powyżej lub poniżej ustalonego kontyngentu

Wymagany format: +99…99.999 lub -99…99.999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9, z możliwością zwiększenia liczby miejsc po przecinku, jeśli jest to istotne (maksymalnie do 6). F522: dodatkowa należna opłata

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.