Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 24

Strona 24 z 25

(1) Artykuł 69 rozporządzenia Komisji (WE) nr 817/2004 (rozwój obszarów wiejskich). Artykuł 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3508/92 (IACS). Artykuł 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (systemy wsparcia bezpośredniego). Część II, Tytuł III rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 (systemy wsparcia bezpośredniego). Artykuł 8 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2159/89 (orzechy). Artykuł 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1621/1999 (suszone winogrona). Artykuł 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 609/1999 (chmiel).


L 214/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

F603:

przyczyna ograniczenia wartości

Gdy istnieje więcej niż jedna przyczyna, wskazać tę, która uzasadnia najwyższą karę. Pole to należy wypełnić, gdy wniosek został ograniczony w wyniku kontroli na miejscu. W przypadku systemu małych gospodarstw, zastosowanie ma następujący wykaz kodów:

Kod

Przyczyna

A B C

Obszary zablokowane niedostępne do osobistego użytku rolnika Nieprzestrzeganie limitów górnych dla bydła Nieprzestrzeganie dobrych warunków rolnych

Wymagany format: wyrażona w postaci kodu; kody należy objaśnić w załączonym piśmie.

F604:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 (kontrole na miejscu)

Wymagany format: tak = „Y”; nie = „N”.

F604B:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90 (kontrole podmiany)

Wymagany format: tak = „Y”; nie = „N”.

7.

(NIE JEST STOSOWANY)

8.

DODATKOWE DANE DOTYCZĄCE REFUNDACJI WYWOZOWYCH: F800: masa netto

Patrz: wstępna uwaga w pozycji 5 (dane dotyczące produktów). W przypadku produktów przetworzonych (towarów nie objętych załącznikiem I lub przetworzonych produktów rolnych): ilość składnika kwalifikującego się do finansowania. Jeżeli kod towarów (F500) zawiera więcej niż jeden składnik kwalifikujący się do finansowania (F804), wówczas należy utworzyć kilka rejestrów o odpowiednich kwotach (F106) i ilościach (F800). Wymagany format: +99…99.99 lub -99…99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9 z możliwością zwiększenia liczby miejsc po przecinku, jeśli jest to istotne (maksymalnie do 6). F800B: jednostka miary dla pola F800

Wymagany format: wyraża się za pomocą jednoznakowego kodu według poniższej tabeli:

Kod

Znaczenie

K L P

Kilogram Litr Sztuka

F801:

numer wniosku (refundacje wywozowe: SAD)

19.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/53

F802:

urząd celny złożenia towarów pod dozór celny

Państwa Członkowskie muszą stosować Listę Tranzytowych Urzędów Celnych (COL (1)). Jest to wykaz urzędów celnych uprawnionych do prowadzenia wspólnotowych/wspólnych operacji tranzytowych. Może się zdarzyć, aczkolwiek wyjątkowo, że ze względu na cel „operacji tranzytowych” niektóre urzędy celne nie będą uwzględnione. W takim przypadku Państwo Członkowskie powinno dostarczyć pełną nazwę urzędu celnego.

Wymagany format: Format kodu COL składa się z dwóch znaków oznaczających kraj, po których następuje sześcioznakowy kod określający urząd celny. Na przykład „EE1000EE”.

F802B:

urząd celny wyjścia

Wskazać urząd celny, który poświadczył, że produkty objęte wnioskiem o refundację, opuściły obszar celny Wspólnoty. Państwa Członkowskie muszą stosować Listę Tranzytowych Urzędów Celnych (COL (2)). Jest to wykaz urzędów celnych uprawnionych do prowadzenia wspólnotowych/wspólnych operacji tranzytowych. Może się zdarzyć, aczkolwiek wyjątkowo, że ze względu na cel „operacji tranzytowych” niektóre urzędy celne nie będą uwzględnione. W takim przypadku Państwo Członkowskie powinno dostarczyć pełną nazwę urzędu celnego.

Informacja ta ma podstawowe znaczenie dla audytorów w związku ze stosowaniem rozporządzenia Rady (EWG) nr 386/90 dotyczącego kontroli podmiany. Informacje te są dostępne w T5 lub równorzędnych dokumentach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 11 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.