Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 218 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonującym Porozumieniem EOG (Nr sprawy COMP/M.3216 – Oracle/PeopleSoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4217) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 218 POZ 6

Strona 1 z 8
L 218/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonującym Porozumieniem EOG (Nr sprawy COMP/M.3216 – Oracle/PeopleSoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4217)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/621/WE) W dniu 26 października 2004 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Pełen tekst decyzji w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, w oryginalnym języku postępowania oraz w językach roboczych Komisji, jest dostępny na internetowej stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html


(1)

W dniu 14 października 2003 r. Komisja otrzymała zgłoszenie na podstawie art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 4064/89 („rozporządzenie o koncentracji przedsiębiorstw”) o wnioskowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Oracle Corporation („Oracle”, Stany Zjednoczone) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o koncentracji przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem PeopleSoft Inc. („PeopleSoft”, Stany Zjednoczone) w drodze oferty publicznej.

skuteczna konkurencja na wspólnym rynku oraz na obszarze objętym Porozumieniem EOG zostałaby poważnie zakłócona. Wysłuchanie odbyło się w Brukseli w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2004 r. (3) W dniu 7 kwietnia 2004 r., po wysłuchaniu, Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie informacji na podstawie art. 11 rozporządzenia o koncentracji, prosząc Oracle o przedłożenie dalszych informacji w celu umożliwienia Komisji podjęcia decyzji na „szerszej podstawie faktycznej”. Wobec braku odpowiedzi od Oracle Komisja, działając na podstawie art. 11 ust. 5 rozporządzenia o koncentracji przedsiębiorstw, w dniu 14 kwietnia 2004 r. przyjęła decyzję o zawieszeniu biegu terminów, o których mowa w art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust. 3 rozporządzenia o koncentracji przedsiębiorstw. Po przedłożeniu przez Oracle informacji w odpowiedzi na wniosek Komisji o udzielenie informacji harmonogram tej procedury został wznowiony w dniu 7 października 2004 r. Równolegle z podjętym przez Komisję postępowaniem operacja była badana przez władze USA. Przed Amerykańskim Sądem Okręgowym dla Północnego Okręgu Kalifornii w San Francisco (zwanym dalej „Sądem Okręgowym Północnej Kalifornii”) odbyła się rozprawa

(2)

W dniu 17 listopada 2003 r. Komisja wszczęła postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia o koncentracji przedsiębiorstw. Po gruntownym zbadaniu koncentracji oraz jej prawdopodobnych skutków dla klientów, konkurentów i innych graczy na właściwych rynkach, w dniu 12 marca 2003 r. Komisja wysłała swoje zastrzeżenia do Oracle na podstawie art. 18 rozporządzenia o koncentracji przedsiębiorstw. W zastrzeżeniach tych uznano, że następstwem połączenia może być uzyskanie pozycji dominującej, w wyniku której

(4)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1310/97 (Dz.U. L 180 z 9.7.1997, str. 1).

23.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/7

sądowa (zwana dalej „rozprawą w USA”), która rozpoczęła się w dniu 7 czerwca 2004 r. Wyrokiem z dnia 9 września 2004 r. Sąd Okręgowy Północnej Kalifornii odmówił wydania nakazu odnośnie do transakcji. W toku rozprawy liczne dokumenty z przedsięwzięć dotyczących transakcji stały się publicznie znane i zostały (częściowo) zamieszczone na internetowej stronie Amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości. Publicznie znane stały się również zapisy zeznań złożonych przez około 30 świadków z rozprawy. Część materiału dowodowego z rozprawy w USA została uwzględniona przez Komisję w niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 218 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L218 - 3 z 200523.8.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. wszczynające przegląd rozporządzeń Rady (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzających ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze nałożone na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET), pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz tego produktu wysłanego z Izraela, w celu określenia możliwości przyznania jednemu eksporterowi izraelskiemu zwolnienia z tych środków, uchylające cło antydumpingowe w odniesieniu do przywozu towarów przez tego eksportera oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

  • Dz. U. L218 - 1 z 200523.8.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.