Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 223 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1372/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu termoplastycznego kauczuku styreno-butadieno-styrenowego pochodzącego z Republiki Korei i Rosji, kończącego przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu termoplastycznego kauczuku styreno-butadieno-styrenowego pochodzącego z Tajwanu i znoszącego wymienione środki

Data ogłoszenia:2005-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 223 POZ 27

Strona 1 z 16
27.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1372/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r.

L 223/27

kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu termoplastycznego kauczuku styreno-butadieno-styrenowego pochodzącego z Republiki Korei i Rosji, kończącego przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu termoplastycznego kauczuku styreno-butadieno-styrenowego pochodzącego z Tajwanu i znoszącego wymienione środki


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Lee Chang Yung Chemical Industry Corp., Taipei 5,3 %

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, — uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1)(„rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, Chi Mei Corp., Tainan 9,1 %

Niewspółpracujący producenci eksportujący 20,0 %

2. uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(3)

Obecne dochodzenia

a także mając na uwadze, co następuje:

A.

POSTĘPOWANIE

W dniu 28 maja 2004 r., zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego, Komisja ogłosiła w zawiadomieniu („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4), wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty SBS pochodzącego z Republiki Korei („Korea”) i Rosji.

1.

Obowiązujące środki

(4)

(1)

We wrześniu 2000 r., na mocy rozporządzeń (WE) nr 1994/2000 (2) i nr 1993/2000 (3), Rada nałożyła ostateczne cła wyrównawcze wynoszące od 1 % do 8,2 % oraz ostateczne cło antydumpingowe na przywóz termoplastycznego kauczuku styreno-butadieno-styrenowego („SBS”) pochodzącego z Tajwanu.

(5)

W tym samym dniu, Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5) zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, wszczęcie przeglądu okresowego ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1993/2000 na przywóz SBS pochodzącego z Tajwanu.

(2)

Poziom ostatecznych ceł antydumpingowych ustanowiony dla producentów eksportujących w Tajwanie, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy, był następujący:

Dochodzenie antydumpingowe zostało wszczęte w następstwie skargi złożonej w dniu 13 kwietnia 2004 r. przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego („CEFIC” lub „skarżący”) w imieniu producentów, którzy reprezentują 100 % produkcji wspólnotowej SBS. Skarga zawierała dowody wykazujące istnienie dumpingu wymienionego produktu i poniesionej w wyniku tego istotnej szkody, które zostały uznane za wystarczające do uzasadnienia wszczęcia postępowania.

(1)

(2) (3)

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). Dz.U. L 238 z 22.9.2000, str. 8. Dz.U. L 238 z 22.9.2000, str. 4.

(4) (5)

Dz.U. C 144 z 28.5.2004, str. 5. Dz.U. C 144 z 28.5.2004, str. 9.

L 223/28

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej a) Producenci przemysłu wspólnotowego — —

27.8.2005

Przegląd okresowy był oparty na wniosku złożonym przez CEFIC i zawierał dowody wykazujące ponowne wystąpienie dumpingu i szkody oraz że istniejące środki nie były już wystarczające, aby przeciwdziałać dumpingowi wyrządzającemu szkodę. 3. Strony, których dotyczy postępowanie

Dynasol Elastomeros SA, Madryt, Hiszpania

Kraton Polymers International Ltd., Londyn, Zjednoczone Królestwo

(7)

Służby Komisji oficjalnie powiadomiły o wszczęciu postępowania producentów eksportujących w Korei, Rosji i na Tajwanie, importerów/podmioty gospodarcze i ich stowarzyszenia, zainteresowanych dostawców i użytkowników, przedstawicieli krajów wywozu, których dotyczy postępowanie oraz producentów wspólnotowych, którzy wnieśli skargę. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz wystąpienie z wnioskiem o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 223 POZ 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L223 - 42 z 200527.8.2005

    2005/622/WE:Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

  • Dz. U. L223 - 1 z 200527.8.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych blach ze stali elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.