Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 225 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotycząca zasadniczych wymogów, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE, zapewniających nadajnikom radiolokacyjnym Cospas-Sarsat dostęp do służb ratowniczych (notyfikowana jako document nr C(2005) 3059) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 225 POZ 28

L 225/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotycząca zasadniczych wymogów, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE, zapewniających nadajnikom radiolokacyjnym Cospas-Sarsat dostęp do służb ratowniczych (notyfikowana jako document nr C(2005) 3059)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/631/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

cyjnymi oraz by spełniały wymogi systemu CospasSarsat.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając dyrektywę 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (1) w szczególności jej art. 3 ust. 3 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki ustanowione w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Oceny Zgodności Telekomunikacji i Nadzoru Rynku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejsza decyzja ma zastosowanie do nadajników radiolokacyjnych działających na częstotliwości 406 MHz w ramach systemu Cospas-Sarsat, które nie są objęte decyzją 2004/71/WE. Artykuł 2 Nadajniki radiolokacyjne wymienione w art. 1 muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający prawidłowe działanie zgodne z przyjętymi warunkami operacyjnymi w środowisku, w którym nadajniki takie mogą być używane. W warunkach zagrożenia nadajniki te muszą zapewniać wyraźną i niezawodną łączność o wysokim stopniu wierności, spełniając wszystkie wymogi systemu Cospas-Sarsat. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Radiolatarnie ratunkowe sygnalizujące położenie (EPIRB) działające na częstotliwości 406 MHz w ramach systemu Cospas-Sarsat, będące rodzajem nadajników radiolokacyjnych, stanowią element Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS). Zgodnie z decyzją Komisji 2004/71/WE z dnia 4 września 2003 r. w sprawie istotnych wymagań odnoszących się do urządzeń morskiej łączności radiowej, które zamierza się zastosować na statkach nieobjętych przepisami Konwencji SOLAS i które mają być stosowane w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) (2), producenci EPIRB muszą zapewnić, by sprzęt był zaprojektowany w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie, spełniał wszystkie wymogi operacyjne GMDSS w warunkach zagrożenia i zapewniał wyraźną i niezawodną łączność. Decyzja 2004/71/WE nie obejmuje jednak nadajników radiolokacyjnych przeznaczonych do innych celów. Ponieważ planuje się wykorzystanie dużej ilości tego rodzaju nadajników radiolokacyjnych Cospas-Sarsat jako nadajników ratunkowych, konieczne jest zapewnienie, by w zakresie objętym dyrektywą 1999/5/WE nadajniki te były zaprojektowane w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie zgodne z przyjętymi wymogami opera-

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 91 z 7.4.1999, str. 10. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 16 z 23.1.2004, str. 54.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 225 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L225 - 29 z 200531.8.2005

  Decyzja nr 4/2005 wspólnego komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 15 sierpnia 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L225 - 23 z 200531.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiająca wzór formularza przekazania wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE

 • Dz. U. L225 - 18 z 200531.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiająca Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa

 • Dz. U. L225 - 17 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L225 - 15 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L225 - 13 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L225 - 11 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1425/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L225 - 9 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1424/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L225 - 7 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L225 - 5 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L225 - 3 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L225 - 1 z 200531.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.