Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1436/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. obniżające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre tropikalne produkty rybołówstwa (1)

Data ogłoszenia:2005-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 1

3.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1436/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. obniżające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre tropikalne produkty rybołówstwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej ustanowione w rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87 na produkty wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zostają obniżone do poziomu stawki celnej ustanowionej w tym Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Wspólna Taryfa Celna została ustanowiona na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 (1). Wspólnota jest znaczącym konsumentem niektórych tropikalnych produktów rybołówstwa. Dla zaspokojenia swoich potrzeb, musi ona sprowadzać znaczące ilości tych produktów. W celu uniknięcia zakłóceń w handlu w interesie Wspólnoty leży czasowe obniżenie ceł Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz tych produktów. Uwzględniając znaczenie gospodarcze niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, o której mowa w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską. W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 sierpnia 2005 r., powinno ono natychmiast wejść w życie,

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 31 sierpnia 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

L 228/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2005

ZAŁĄCZNIK Produkty, w stosunku do których obniża się cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Kod CN Wyszczególnienie Stawka celna

Dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi Krewetki

0306 13 50 0306 13 80

Krewetki z rodzaju Penaeus Pozostałe

4,2 4,2

Dział 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane Krewetki

1605 20 10

W opakowaniach hermetycznych Pozostałe

7,0

1605 20 91

W opakowaniach bezpośrednich o zawartości netto nieprzekraczającej 2 kg

7,0

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 19 z 20053.9.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie środków, jakie powinien podjąć posiadacz zezwolenia w celu zapobieżenia powstaniu ewentualnej szkody dla zdrowia i środowiska w wypadku przypadkowego uwolnienia rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73 – MON-00073-7) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3073)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20053.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii Salmonella spp. w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus prowadzonego w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3276)

 • Dz. U. L228 - 11 z 20053.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3110)

 • Dz. U. L228 - 10 z 20053.9.2005

  Zalecenie nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Jordania z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE–Jordania

 • Dz. U. L228 - 9 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za brzoskwinie na Węgrzech zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L228 - 5 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L228 - 3 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.