Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 19

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie środków, jakie powinien podjąć posiadacz zezwolenia w celu zapobieżenia powstaniu ewentualnej szkody dla zdrowia i środowiska w wypadku przypadkowego uwolnienia rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73 – MON-00073-7) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3073)

Data ogłoszenia:2005-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 19

Strona 1 z 2
3.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/19

ZALECENIE KOMISJI z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie środków, jakie powinien podjąć posiadacz zezwolenia w celu zapobieżenia powstaniu ewentualnej szkody dla zdrowia i środowiska w wypadku przypadkowego uwolnienia rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73 – MON-00073-7) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3073)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)


(2005/637/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

szkody dla zdrowia i środowiska w wypadku przypadkowego uwolnienia rzepaku MON-00073-7 podczas transportu, składowania, obchodzenia się z nim w środowisku i przetwarzania na produkty pochodne. W tej sytuacji posiadacz zezwolenia jest odpowiednią osobą, która powinna przekazać bezpośrednio operatorom i użytkownikom informacje dotyczące nieszkodliwości i ogólnych właściwości produktu, jak również warunków monitorowania, zwłaszcza środków zarządzania, jakie należy podjąć w wypadku przypadkowego uwolnienia nasion. Komisja uważa zatem za właściwsze, aby decyzji o wprowadzeniu na rynek rzepaku oleistego MON00073-7 towarzyszyły specjalne wytyczne techniczne sporządzone w celu zapobieżenia ewentualnej szkodzie dla zdrowia i środowiska w wypadku przypadkowego uwolnienia tego produktu,

Dnia 16 stycznia 2003 r., zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 akapit trzeci i art. 14 ust. 2 tiret drugie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), Komisja otrzymała wniosek o pozwolenie na wprowadzenie na rynek produktu wytworzonego na bazie genetycznie zmodyfikowanego rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73 – MON-00073-7) wraz ze sprawozdaniem z pozytywnej oceny sporządzonym przez właściwe organy Królestwa Niderlandów. Komisja wysłała sprawozdanie z oceny do pozostałych Państw Członkowskich i niektóre z nich zgłosiły oraz podtrzymały zastrzeżenia wobec tego sprawozdania w odniesieniu do charakterystyki molekularnej, potencjału alergizującego, kontroli, etykietowania oraz wykrywania produktu. W takim przypadku, zgodnie z art. 18 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2001/18/WE, Komisja musi podjąć decyzję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 30 ust. 2 dyrektywy, do której stosują się art. 5 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE (2), zgodnie z przepisami art. 8 tej decyzji. W lutym 2005 r. Japoński Instytut Badań z zakresu Ochrony Środowiska (Japanese Environmental Studies Institute) opublikował sprawozdanie o przypadkowym pojawieniu się genetycznie zmodyfikowanego rzepaku oleistego, pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat, w pobliżu pięciu z sześciu urządzeń portowych, gdzie pobrane zostały próbki. Konieczne wydaje się zapobieganie podobnym sytuacjom w Unii Europejskiej, zwłaszcza uniknięcie ewentualnej

(6)

(2)

NINIEJSZYM ZALECA:

Artykuł 1 Podczas stosowania przepisów art. 4 ust. 2 decyzji o wprowadzeniu na rynek rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73 – MON-00073-7) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat, należy wziąć pod uwagę środki określone w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze zalecenie skierowane jest do Królestwa Niderlandów. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24). (2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

L 228/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 228 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 14 z 20053.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii Salmonella spp. w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus prowadzonego w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3276)

 • Dz. U. L228 - 11 z 20053.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT73) genetycznie zmodyfikowanego pod kątem tolerancji na herbicyd glifosat (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3110)

 • Dz. U. L228 - 10 z 20053.9.2005

  Zalecenie nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Jordania z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE–Jordania

 • Dz. U. L228 - 9 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za brzoskwinie na Węgrzech zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 416/2004

 • Dz. U. L228 - 5 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji

 • Dz. U. L228 - 3 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1437/2005 z dnia 2 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L228 - 1 z 20053.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1436/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. obniżające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre tropikalne produkty rybołówstwa (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.