Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 23 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 107/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2130/2001 w sprawie działań na rzecz pomocy przesiedleńcomw rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej

Data ogłoszenia:2005-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 23 POZ 1

26.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 107/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2130/2001 w sprawie działań na rzecz pomocy przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 179 ust. 1,


(5)

Konieczne jest zapewnienie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2130/2001 do czasu wejścia w życie przyszłego rozporządzenia. To ostatnie stanowić będzie zatem nowe ramy prawne dla działań na rzecz pomocy przesiedleńcom w tych dwóch regionach. Konieczne jest wskazanie ram finansowych na czas pozostający do końca obecnej perspektywy finansowej, czyli na lata 2005 i 2006. Konieczne jest również dokonanie niezależnej oceny stosowania rozporządzenia (WE) nr 2130/2001. Rozporządzenie (WE) nr 2130/2001 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (1),

(6)

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota Europejska wdraża program sprzyjający działaniom na rzecz pomocy przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2130/2001 (2). Rozporządzenie to straciło moc z dniem 31 grudnia 2004 r.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2130/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisja jest odpowiedzialna za dokonywanie oceny, decydowanie i zarządzanie działaniami objętymi niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z obowiązującymi procedurami budżetowymi i innymi obowiązującymi procedurami, w szczególności procedurami ustanowionymi w art. 27, art. 48 ust. 2 i art. 167 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (*). (*) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.”. 2) W art. 15 dodaje się ustęp w brzmieniu: „1a. Ramy finansowe dla wdrożenia niniejszego rozporządzenia na lata 2005-2006 ustala się niniejszym na kwotę 141 milionów EUR.”.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2130/2001 przewiduje, że jego odnowienie będzie zależało od możliwości jego włączenia do jednego ramowego rozporządzenia dotyczącego Azji i Ameryki Łacińskiej.

(3)

W lipcu 2002 r. Komisja przyjęła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego współpracy Wspólnoty z krajami Azji i Ameryki Łacińskiej (3), które zawiera przepisy o pomocy przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej i uchyla rozporządzenie (WE) nr 2130/2001. Projekt ten nie został przyjęty w terminie umożliwiającym wejście w życie nowego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2004 r. Taka sytuacja może zagrozić ciągłości i sprawnemu wdrażaniu działań na rzecz pomocy przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2004 r. (2) Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 3. (3) Dz.U. C 331 E z 31.12.2002, str. 12.

L 23/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

26.1.2005

3) Artykuł 20 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, 12 stycznia 2005 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. P. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

Nicolas SCHMIT

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 23 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L23 - 19 z 200526.1.2005

    Umowa Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

  • Dz. U. L23 - 17 z 200526.1.2005

    2005/45/WEDecyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie o przetworzonych produktów rolnych

  • Dz. U. L23 - 3 z 200526.1.2005

    Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.