Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 23 POZ 19

Tytuł:

Umowa Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

Data ogłoszenia:2005-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 23 POZ 19

Strona 1 z 14
26.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/19

UMOWA Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, zwana dalej „Szwajcarią”, z drugiej strony, zwanymi dalej „Umawiającymi się Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. oraz Wspólną Deklarację w sprawie kontynuowania negocjacji załączoną do aktów końcowych Umowy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Konfederacją Szwajcarską, podpisaną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1999 r., BIORĄC POD UWAGĘ, że Protokół nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. — zwanej dalej „Umową” — powinien zostać zaktualizowany zgodnie z wynikami Rundy Urugwajskiej oraz że powinno się również dostosować zakres produktów objętych tym protokołem, BIORĄC POD UWAGĘ, że przepływ handlowy między Szwajcarią i nowymi Państwami Członkowskimi powinien zostać utrzymany po rozszerzeniu Unii Europejskiej, PRAGNĄC poprawić wzajemny dostęp do rynku dla przetworzonych produktów rolnych, UWZGLĘDNIAJĄC porozumienie w formie wymiany listów z dnia 17 marca 2000 r. między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarką, z drugiej strony, w sprawie Protokołu nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską,


UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W Umowie wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik I do Umowy zastępuje się nowym załącznikiem I, który zostaje dołączony do niniejszej umowy jako załącznik 1. 2. Protokół nr 2 do Umowy zastępuje się nowym Protokołem nr 2, który zostaje dołączony do niniejszej umowy jako załącznik 2.

— Wymiana listów między Komisją Europejską a Administracją Federalną Szwajcarii w sprawie przepisów mających na celu poprawę przejrzystości różnorodnych środków kompensacyjnych cen stosowanych przez Wspólnotę Europejską i Szwajcarię, które wpływają na wymianę handlową przetworzonych produktów rolnych objętych Protokołem nr 2, z dnia 29 listopada 1988 r.

Artykuł 3 Załączniki do niniejszej umowy wraz z tabelami i dodatkami do tabel oraz dodatek do Protokołu nr 2 stanowią integralną część umowy.

Artykuł 2 Następujące porozumienia zostają uchylone ze skutkiem od daty wejścia w życie niniejszej umowy: — Porozumienie w formie wymiany listów z dnia 17 marca 2000 r. między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie Protokołu nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską,

Artykuł 4 1. Niniejsza umowa obowiązuje z jednej strony na terytoriach, na których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską na warunkach przewidzianych w tym Traktacie, a z drugiej strony na terytorium Szwajcarii. 2. Niniejsza umowa obowiązuje również na terytorium Księstwa Liechtensteinu, dopóki utrzymana będzie unia celna ze Szwajcarią.

L 23/20

PL Artykuł 5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 6

26.1.2005

1. Niniejsza umowa zostanie zatwierdzona przez Umawiające się Strony zgodnie z właściwymi procedurami. Wejdzie ona w życie następnego dnia po dniu, w którym Umawiające się Strony notyfikują sobie wzajemnie zakończenie własnych wewnętrznych procedur, niezbędnych do tego celu. 2. Do czasu zakończenia procedur ratyfikacyjnych wymienionych w ust. 1 Umawiające się Strony będą stosować niniejszą umowę począwszy od pierwszego dnia czwartego miesiąca, licząc od dnia podpisania, pod warunkiem że środki wykonawcze określone w art. 5 ust. 4 Protokołu nr 2 zostaną przyjęte w tym samym dniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 23 POZ 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L23 - 17 z 200526.1.2005

    2005/45/WEDecyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie o przetworzonych produktów rolnych

  • Dz. U. L23 - 3 z 200526.1.2005

    Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu

  • Dz. U. L23 - 1 z 200526.1.2005

    Rozporządzenie (WE) nr 107/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2130/2001 w sprawie działań na rzecz pomocy przesiedleńcomw rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.