Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2266/2004

Data ogłoszenia:2005-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 11

Artykuł 10 Komisja powiadamia Ukrainę o wszelkich zmianach w kodach CN i TARIC dotyczących wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem przynajmniej na miesiąc przed dniem ich wejścia w życie we Wspólnocie.

Artykuł 11 Komisja powiadamia właściwe organy ukraińskie o wszelkich decyzjach przyjętych zgodnie z obowiązującymi we Wspólnocie procedurami dotyczącymi klasyfikacji wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem najpóźniej w ciągu miesiąca od przyjęcia tych decyzji. Informacje te obejmują: a) opis wyrobów;


L 232/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2005

b) stosowną grupę wyrobów, kod CN i TARIC; c) powody podjęcia decyzji.

3. Po zmianie klasyfikacji właściwe organy Państw Członkowskich nie wydają nowego pozwolenia na przywóz dla wyrobów stalowych podlegających wspólnotowemu limitowi ilościowemu określonemu w załączniku V, dopóki nie uzyskają od Komisji potwierdzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 4, że ilości, które mają być przywiezione, są dostępne. 4. Komisja powiadamia dane kraje wywozu o przypadkach, o których mowa w niniejszym artykule.

Artykuł 12 1. Jeżeli decyzja dotycząca klasyfikacji przyjęta zgodnie z obowiązującymi procedurami wspólnotowymi spowoduje zmianę praktyki w zakresie klasyfikacji lub zmianę grupy wyrobów, do której należy którykolwiek z wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem, właściwe organy Państw Członkowskich zawiadamiają o niej na 30 dni przed nadaniem tej decyzji mocy obowiązującej, licząc od dnia powiadomienia przez Komisję. 2. Wyroby wysłane przed datą rozpoczęcia stosowania decyzji nadal podlegają wcześniejszej praktyce w zakresie klasyfikacji, pod warunkiem że wyroby, o których mowa, zostaną przedstawione do przywozu w okresie 60 dni od tej daty.

Artykuł 15 W przypadkach wymienionych w art. 14, a także w przypadkach o podobnym charakterze zgłoszonych przez właściwe organy ukraińskie Komisja, w razie konieczności, podejmuje konsultacje z Ukrainą w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie klasyfikacji mającej ostatecznie zastosowanie do wyrobów, których dotyczy rozbieżność.

Artykuł 16 Artykuł 13 W przypadku gdy decyzja dotycząca klasyfikacji przyjęta zgodnie z obowiązującymi procedurami wspólnotowymi, o której mowa w art. 12, obejmuje grupę wyrobów podlegającą limitowi ilościowemu, Komisja w razie konieczności zgodnie z art. 9 bezzwłocznie podejmuje konsultacje w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie niezbędnych dostosowań odpowiednich limitów ilościowych określonych w załączniku V. Komisja w porozumieniu z właściwymi organami Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich, do których następuje przywóz oraz Ukrainy może, w przypadkach wymienionych w art. 15, ustalić ostateczną klasyfikację mającą zastosowanie do wyrobów, których dotyczy rozbieżność.

Artykuł 17 Jeżeli rozbieżność, o której mowa w art. 14, nie może być rozwiązana zgodnie z art. 15, wówczas Komisja przyjmuje zgodnie z przepisami art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 środek ustanawiający klasyfikację towarów w nomenklaturze scalonej.

Artykuł 14 1. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego przepisu w tym zakresie, w przypadku gdy klasyfikacja podana w dokumentacji niezbędnej do przywozu wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem różni się od klasyfikacji ustalonej przez właściwe organy Państwa Członkowskiego, do którego mają one być przywiezione, dane wyroby tymczasowo podlegają ustaleniom przywozowym, które zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia mają do nich zastosowanie na podstawie klasyfikacji ustalonej przez wyżej wymienione organy. 2. Właściwe organy Państw Członkowskich powiadamiają Komisję o przypadkach wymienionych w ust. 1, podając w szczególności: a) ilości wyrobów; b) grupę wyrobów wykazaną w dokumentacji przywozowej oraz określoną przez właściwe organy; c) numer pozwolenia na wywóz oraz wykazaną kategorię.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 64 z 20058.9.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 63 z 20058.9.2005

  2005/639/WE:Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 43 z 20058.9.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 42 z 20058.9.2005

  2005/638/WE:Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 22 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1441/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Republiki Kazachstanu i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2265/2004

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.