Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2266/2004

Data ogłoszenia:2005-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 11

SEKCJA 2

System podwójnej kontroli zarządzania limitami ilościowymi Artykuł 18 1. Właściwe organy ukraińskie wydają pozwolenie na wywóz wszystkich wysyłek wyrobów stalowych podlegających limitom ilościowym określonym w załączniku V do wysokości tych limitów. 2. Do celów wydania pozwolenia na przywóz określonego w art. 21 importer przedstawia oryginał pozwolenia na wywóz.

8.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 19

L 232/5

f) odpowiednią grupę wyrobów i ilość danych wyrobów; g) wagę netto według pozycji CN; h) wartość CIF wyrobów na granicy Wspólnoty według pozycji CN; i) w odpowiednich przypadkach, daty płatności i dostawy oraz kopie listu przewozowego i umowy sprzedaży; j) datę i numer pozwolenia na wywóz; k) wszelkie kody wewnętrzne stosowane do celów administracyjnych; l) datę i podpis importera.


1. Pozwolenie na wywóz w ramach limitów ilościowych jest zgodne z wzorem zawartym w załączniku II i zaświadcza, między innymi, że dana ilość wyrobów została zaliczona na poczet limitu ilościowego ustanowionego dla danej grupy wyrobów. 2. Każde pozwolenie na wywóz obejmuje tylko jedną grupę wyrobów wymienionych w załączniku I.

Artykuł 20 Wywóz jest zaliczany na poczet limitów ilościowych ustanowionych na rok, w którym wyroby objęte pozwoleniem na wywóz zostały wysłane w rozumieniu art. 2 ust. 4.

5. Importerzy nie są zobowiązani do przywozu całkowitej ilości wyrobów objętych pozwoleniem na przywóz w ramach jednej przesyłki. 6. Pozwolenie na przywóz może być wydane w formie elektronicznej pod warunkiem że zainteresowane urzędy celne mają dostęp do dokumentu za pośrednictwem sieci komputerowej.

Artykuł 21 1. O ile zgodnie z art. 4 Komisja potwierdzi, że w ramach danych limitów ilościowych dostępna jest ilość, o którą ubiega się wnioskodawca, właściwe organy Państwa Członkowskiego wydają pozwolenie na przywóz w terminie dziesięciu dni roboczych od przedstawienia przez importera oryginału odpowiedniego pozwolenia na wywóz. Przedstawienie to musi nastąpić do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym towary objęte pozwoleniem na wywóz zostały wysłane. Pozwolenia na przywóz są wydawane przez właściwe organy dowolnego Państwa Członkowskiego, niezależnie od tego, jakie Państwo Członkowskie zostało wskazane w pozwoleniu na wywóz, o ile Komisja potwierdziła zgodnie z procedurą określoną w art. 4, że ilość, o którą ubiega się wnioskodawca, jest dostępna w ramach danego limitu ilościowego. 2. Pozwolenia na przywóz są ważne przez cztery miesiące od daty ich wydania. Na uzasadniony wniosek importera właściwe organy Państwa Członkowskiego mogą przedłużyć okres ważności pozwolenia na dalszy okres nieprzekraczający czterech miesięcy. 3. Pozwolenia na przywóz są sporządzane w formie określonej w załączniku III i są ważne na całym obszarze celnym Wspólnoty. 4. Deklaracje lub wnioski składane przez importera w celu uzyskania pozwolenia na przywóz zawierają:

Artykuł 22 Ważność pozwoleń na przywóz wydanych przez organy Państw Członkowskich jest uzależniona od ważności pozwoleń na wywóz i ilości wskazanych w pozwoleniach na wywóz wydanych przez właściwe organy ukraińskie, na podstawie których wydano pozwolenia na przywóz.

Artykuł 23 Pozwolenia na przywóz lub równoważne dokumenty są wydawane przez właściwe organy Państw Członkowskich zgodnie z art. 2 ust. 2, przy zachowaniu zasady równouprawnienia wszystkich importerów ze Wspólnoty, niezależnie od tego, gdzie na terenie Wspólnoty znajduje się ich siedziba, bez uszczerbku dla innych warunków określonych w obowiązujących przepisach.

Artykuł 24 a) pełną nazwę i adres eksportera; b) pełną nazwę i adres importera; c) dokładny opis towarów wraz z kodem(-ami) TARIC; d) kraj pochodzenia towarów; e) kraj wysyłki; 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 64 z 20058.9.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 63 z 20058.9.2005

  2005/639/WE:Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 43 z 20058.9.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 42 z 20058.9.2005

  2005/638/WE:Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 22 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1441/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Republiki Kazachstanu i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2265/2004

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.